Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, biokjemi, fysiologi, kjemi, genetikk, klinisk kjemi, patologi, virologi, og allmennmedisin.

Hva lærer du?

Læringsmål: Cellebiologi er hovedtema i 2. semester. Det forutsettes at du har solide kjemikunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse


Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.
 

Pbl-undervisning

I første del av 2.semester (semesteruke 1-9) må alle studenter være tilstede minst 15 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved tilstedeværelse på 14 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave.

Ved mindre enn 14 ganger til stede, mistes retten til å gå opp til eksamen.


I andre del av 2.semester (semesteruke 10-19) må alle studenter være tilstede minst 16 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved tilstedeværelse på 15 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave.

Ved mindre enn 15 ganger til stede, mistes retten til å gå opp til eksamen.

Studentene må påse at de signerer i veileders frammøteskjema hver gang.

Tilrettelegging av undervisning

Eksamen

Skriftlig eksamen ved slutten av semesteret, 6 timer.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen Citizen SR-270X. Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt prøve.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

I 1. og 2. semester kan studenter med annet morsmål enn norsk, søke om bruk av enkel ordbok. De som kan dokumentere at de følger norskkurs, kan også søke om 25 % forlenget tid.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo