Dette emnet er nedlagt

MEDSEM5 – Medisin grunnutdanning, 5. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: indremedisin, kirurgi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), patologi, medisinske atferdsfag, farmakologi og toksikologi, medisinsk mikrobiologi, allmennmedisin, samfunnsmedisin, medisinsk etikk, radiologi, anestesiologi, psykiatri, anatomi og fysiologi.

Hva lærer du?

I dette semesteret gjentas temaer fra 3. semester, men nå med klinisk vinkling. Det bygger direkte på de tidligere semestrene. Semesteret består av 3 "organblokker": Hjerte/sirkulasjon, lunger/respirasjon, og nyrer- og urinveier. Det er også "organintegrert" undervisning om forebygging og konsekvenser av sykdom.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MEDSEM4A – Medisin grunnutdanning, 4. semester, 1.del (nedlagt), MEDSEM4B – Medisin grunnutdanning, 4. semester, 2. del (nedlagt)

EXPHIL03 – Examen philosophicum,

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Det vil ikke være adgang til å bytte grupper etter at undervisningen har startet. Du følger undervisningen i den gruppen du er satt opp i, gjennom hele semesteret. Endelig gruppefordeling publiseres 7 -10 dager før semesterstart. Nærmere informasjon blir gitt via Mine studier.

Ved semesterstart får studenten en signaturbok/oppmøtebok, med oversikt over all obligatorisk undervisning i 5. semester.

Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser som bekrefter oppmøte og deltakelse i undervisningen. Dette gjelder alle undervisningstimer i pbl, klinisk smågruppeundervisning, og journalskriving. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Fremmøteregistreringen leveres semesterkoordinator senest 1 uke før ordinær eksamen

Pbl-undervisning

Alle studenter må være til stede på minst 13 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved tilstedeværelse på 12 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved mindre enn 12 ganger til stede, mistes retten til å gå opp til eksamen.

Kliniske smågrupper

Hver student skal ha følgende kliniske smågruppeundervisning:

 • Anestesiologi/ praktisk akuttmedisin 7 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Anestesiologi 2 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Indremedisin hjerte/ lunge/ nyre 9 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • Kirurgi kirurgisk håndvask. 1 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Kirurgi thorax/ traume/ kar/ urologi 8 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • Klinisk kommunikasjon 6 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • Radiologi 4 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres

Obligatorisk kurs

For å få tilgang til elektronisk journalsystem ved universitetssykehusene, må du ha fullført kurs i personvern og sikkerhet (taushetsplikt, hjemmel for oppslag i journal, etc). Kurset avholdes ved semesterstart i 5. semester og er obligatorisk.

Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

Visitt

Deltakelse på visitt er obligatorisk.

Hver student skal følge på visitt på følgende avdeling:

 • Hjerte,
 • Lunge
 • Nyre
 • Kirurgi - thorax/traume (en dag ved thoraxkir avd)
 • Urologisk poliklinikk (en 1/2 dag)

Hver student skal ha utført ferdighet i:

 • Venefloninnleggelse
 • Blærekateterisering
 • Rektaleksplorasjon

Obligatorisk deltagelse på:

 • Avdelingstjeneste
 • Mottak
 • Anestesi
 • Klinisk-patologiske obduksjons-demonstrasjoner, være til stede på minst 3 - tre - i løpet av semesteret.

Journalskriving

Journalskriving er obligatorisk. Alle studenter skal skrive fem journaler i indremedisin, hvorav de to første skal være på inneliggende pasienter. Alle studenter skal i tillegg ta opp to kirurgiske journaler, hvorav en urologisk og en kar.

Tilrettelegging av undervisning

I 5. og 6. semester er det ikke mulig å søke om å komme i tidlig eller sen PBL-gruppe fordi all pbl-undervisning skjer på samme tid. Hvis kriteriene for tilrettelegging foreligger, er det derimot mulig å søke seg til undervisning ved et av sykehusene. Søknad om tilrettelegging i 5. og 6. semester gjelder for begge semestrene sett under ett. Innvilget tilrettelegging for 5. semester gjelder dermed også for 6. semester. Det skal ikke søkes på nytt om tilrettelegging i 6. semester.

Eksamen

All obligatorisk undervisning i 5. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen, digital, der kandidatene arbeider ved hver sin PC, og får presentert nye spørsmål etter hvert som forrige spørsmål er besvart. Informasjon vil bli gitt i god tid før eksamen.

Varighet: 4 timer

Format: 5 oppgaver à 15-20 spørsmål i fagfeltene (kirurgi/traumatologi, urologi, hjerte/kar, lunge/respirasjon og nyre/urinveier).

Eksamen gis på bokmål.

Innhold

Oppgavene skal være basert på kasuistikker, og hver oppgave innledes med en del av sykehistorien. Svarene kan være basert på "construct response" (2-3 linjer avsatt for svaret), "short answer", "multiple choice", evt. "true/false".

Informasjonsmøte vedrørende eksamen vil bli avholdt i løpet av semesteruke 12.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

 • Citizen SR-270X
 • Casio HL-820VA
 • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Innreisende utvekslingsstudenter med annet morsmål enn norsk som avlegger skriftlig eksamen på norsk, kan etter søknad få innvilget 25 % ekstra tid og rett til bruk av enkel ordbok. Det er koordinator for innreisende studenter som har ansvar for å varsle studenter og eksamenskonsulenter som er berørt av ovenstående.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo