MEDSEM6 – Medisin grunnutdanning, 6. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Dermatologi, venereologi, hematologi, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi, immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi, farmakologi, patologi, atferdsfag og allmennmedisin.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Semesteret bygger direkte på tidligere semestre, spesielt 4. semester. Det er imidlertid mer klinisk; fokusert på sykdom i mage/tarm, blod, hud og infeksjonssykdommer. Samfunnsmedisin og psykososiale forhold ved sykdom.

Læringsmål og læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Undervisningsformer: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning og generelle regler om tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse

Ved semesterstart får studenten en signaturbok/ oppmøtebok, med oversikt over all obligatorisk undervisning for 6. semester.

Det er studentens ansvar å innhente underskrift fra underviser som bekrefter oppmøte og deltakelse i undervisningen. Dette gjelder alle undervisningstimer i pbl, klinisk smågruppeundervisning, og journaler. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Fremmøteregistreringen leveres semesterkoordinator senest 1 uke før ordinær muntlig eksamen.

Studentene er på samme sykehus i 5. og 6. semester. Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Pbl-undervisning

Alle studenter må være til stede på minst 7 ganger uten noen form for kompensasjon. Ved tilstedeværelse på 6 ganger må det skrives en kompensasjonsoppgave. Ved tilstedeværelse på mindre enn 6 ganger, mistes retten til å gå opp til eksamen.

Kliniske smågrupper

Hver student skal ha følgende kliniske smågruppeundervisning:

 • Indremedisin gastro/ hemato/ endokrinologi 6 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Indremedisin hematologi 1 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Indremedisin infeksjonsmedisin 6 eller 7 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • Klinisk kommunikasjon 4 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • (Mrk!  Obligatorisk Klinikk: Bruk av tolk i pasientintervjuer (erstatter 1 KLS))
 • Kirurgi gastro 4 x 2 timer - kun 1 fravær aksepteres
 • Radiologi 2 x 2 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Venerologi 1 x 3 timer - Intet fravær tillates. Ved gyldig forfall, ta umiddelbart kontakt med semesterkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.
 • Hudsykdommer 6 x 3 timer - kun 1 fravær aksepteres

Journalskriving

Journalskriving er obligatorisk. Alle studenter skal skrive 5 indremedisinske og 5 kirurgiske (fortrinnsvis gastrokirurgiske) innkomstjournaler

Tilrettelegging av undervisning

I 5. og 6. semester er det ikke mulig å søke om å komme i tidlig eller sen PBL-gruppe fordi all pbl-undervisning skjer på samme tid. Hvis kriteriene for tilrettelegging foreligger, er det derimot mulig å søke seg til undervisning ved et av sykehusene. Søknad om tilrettelegging i 5. og 6. semester gjelder for begge semestrene sett under ett. Innvilget tilrettelegging for 5. semester gjelder dermed også for 6. semester. Det skal ikke søkes på nytt om tilrettelegging i 6. semester.

Eksamen

All obligatorisk undervisning i 6. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamensform

Klinisk eksamen i enten indremedisin eller kirurgi, samt stasjonseksamen (modifisert OSCE) i hud og veneriske sykdommer, samt blodtypeserologi. Eksamen avholdes i slutten av semesteret.

Karakter: bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler

Kalkulator av typen:

 • Citizen SR-270X
 • Casio HL-820VA
 • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Retten til å ta eksamen på nytt

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt ekamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette senest fire uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget 25 % forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Innreisende utvekslingsstudenter med annet morsmål enn norsk som avlegger skriftlig eksamen på norsk, kan etter søknad få innvilget 25 % ekstra tid og rett til bruk av enkel ordbok. Det er koordinator for innreisende studenter som har ansvar for å varsle studenter og eksamenskonsulenter som er berørt av ovenstående.

Evaluering av emnet

Semesteret blir evaluert av studentene ved semesterslutt ca. hvert 3. år. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo