Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer sentrale forskningsmetoder og design innen kvalitativ forskning – teoretisk og praktisk. Eksempler på kvalitative forskningsopplegg som angår helse og sykdom blir gjennomgått og aktivt knyttet til kandidatenes egne forskningsprosjekter. Emner er relevant for de som benytter kvalitative metoder helt eller delvis i sin forskning. I tillegg vil emnet være nyttig for de som vil lære mer om hvordan fortolkning og tenkemåter assosiert med kvalitativ forskning inngår som integrerte elementer i all forskning og klinisk praksis.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Dette emnet vil gi deg kunnskap om: 
•    Tenkemåter assosiert med kvalitativ forskning
•    Prosjektdesign og datainnsamlingsmetodikk
•    Inntak til kvalitativ analyse 
•    Prinsipper for kvalitativ intervjuing, deltagende observasjon og tekstanalyse
•    Historisering som metode


Ferdigheter

Dette emnet vil gi deg ferdigheter til å:
•    Designe et kvalitativt forskningsprosjekt
•    Utvikle en intervjuguide og gjennomføre kvalitativt intervju
•    Anvende prinsipper for kvalitativ analyse
•    Identifisere og formulere relevante problemstillinger


Generelle kompetanse

Dette emnet vil gi deg generell kompetanse til å: 
•    Kritisk refleksjon over egen forskning og forskningsprosess
•    Forholde seg kritisk til begreper som inngår i forskningsprosjekter
•    Se sykdom og helse i et bredere kultur- og samfunnsperspektiv
 

Opptak og adgangsregulering

Det tas opp inntil 14 deltakere til emnet. Ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo vil bli prioritert ved opptak til emnet. Ved stor søkning prioriteres ph.d.-kandidater som selv arbeider med en studie som benytter kvalitative intervjumetoder og/eller deltakende observasjon.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Eksterne søkere bør søke om studierett 3 uker før søknadsfristen til emnet. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever ikke spesifikke forkunnskaper om kvalitative forskningsmetoder.

Undervisning

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

 

Påmelding

Hvordan søke opptak

Påmeldingstype søknad - Svar på kurssøknad

 

Vår 2021

Kurset våren 2021 er avlyst

 

Høst 2021

6.9. - 10.9.

Søknadsperiode

1.6. - 5.8.2021

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Engelsk

 

Eksamen

Vår og høst