Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset er utformet for å imøtekomme krav til kunnskaper gitt i "Lov om dyrevelferd (LOV-2009-06-19-97)" og "Forskrift om bruk av dyr i forsøk (FOR-2015-06-18-761)" hos dem som skal bruke og håndtere forsøksdyr. Studentene lærer hvordan man skal forholde seg til å utføre etisk forsvarlige forsøk med dyr. Kurset kvalifisert til å utføre forsøk på dyr i henhold til Artikkel 23 og 24 i EU Direktivet 2010/63/EU. Kurset følger en utarbeidet felles EU struktur for opplæring gitt i Education and training framework .

Den teoretiske delen av kurset gir opplæring i mus, rotte, kanin og gris.

Hva lærer du?

Kurset gir en innføring i relevant lovverk, smertefysiologi, anestesi, holdninger til dyreforsøk, alternativer til dyreforsøk, og oppstalling av forsøksdyr. Videre undervises det i planlegging og standardisering av dyreforsøk, håndtering av dyr generelt, og utfylling av skjema ved søknad til etisk komite. Kurset vil inneholde en innføring i bruk av modellorganismer med hovedfokus på mus, rotte og gris, valg av pattedyr som forsøksdyr, og bruk av gentisk forandrete organismer.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er erstattet av MF9495T og MF9495P.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MBV3050 Humanfysiologi for de som ikke har medisinsk bakgrunn

Undervisning

Undervisningen består av:

  • Fire hele dager med forelesninger.
  • En halv dag med gruppeøvelser etterfulgt av en obligatorisk test.
  • Obligatorisk innlevering.

Pensum bør leses på forhånd for å få utbytte av forelesningene.

25 timers undervisning i praktisk opplæring:

Etter teoretisk opplæring må kursdeltakeren ha 25 timers undervisning i praktisk opplæring i bruk av forsøksdyr. Praktiske demonstrasjoner og dyrehåndtering under veiledning må kursdeltakeren selv organisere i egen institusjon.Veileder(e) må attestere at opplæring har funnet sted før studentene får tilgang til sine respektive dyreavdelinger. Dokumentasjon på praktisk opplæring er en forutsetnign for utsendelse av bestått kursbevis

Eksamen

Evalueringen er todelt. Studentene må bestå en obligatorisk test siste kursdag og levere en tilfredsstillende hjemmeoppgave. Hjemmeoppgaven består i å fylle ut søknadsskjema tilsvarende det som sendes inn elektronisk til Mattilsynet. Det kan være gunstig for studentene å jobbe to og to sammen, men besvarelsene innleveres individuelt. Dyreforsøket som skal beskrives kan være et MSc el. PhD prosjekt, dersom dette er relevant, eller et eksempel-forsøk. Ved behov kan kurslederne være behjelpelig med å utarbeide problemstillinger som inneholder forsøk med mammalske dyr (mus/rotte). Det er avsatt seks timer til selve hjemmeoppgaven. Det gis kun en samlet vurdering med karakteren bestått/ikke bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning

Emnet er erstattet av MF9495T og MF9495P.

Undervisningsspråk
Engelsk