OD5100 – Odontologistudiet, 9. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette semesteret utvides den integrerte kliniske undervisningen. Arbeidet med masteroppgaven fortsetter.

Hva lærer du?

Hovedhensikten er å gi studentene anledning til å forberede seg på rollen som allmenntannlege.I dette semesteret starter også den kliniske undervisningen i pedodonti. Det legges vekt på integrert diagnostikk og behandlingsplanlegging. I dette semesteret vil den teoretiske og kliniske undervisningen nærme seg avslutningsfasen, med en stadig økende grad av helhetlig vurdering og behandling av den enkelte pasient, faglig refleksjon og modning. Det legges generell vekt på individrettet diagnostikk, interdisiplinær diagnostikk og behandling og samarbeid.

Inndelt i grupper vil studentene i dette året få ett eller flere pasientkasus som krever en mer helhetlig vurdering og behandling innen konserverende tannpleie, protetikk og periodonti. Kasus bør inkludere muligheter for avveining og valg mellom alternative behandlingsplaner. Mot slutten av 9. semester skal studenten selvstendig, men under kontroll, ta opp journal, anamnese, stille diagnose og utføre behandlingen. Kasus bør omfatte behandlingstiltak med middels vanskelighetsgrad innen de tre nevnte fagområdene. I tillegg til et fullstendig journalopptak skal studenten journalføre en eller flere begrunnede behandlingsplaner basert på en vurdering av pasientens behov og ønsker om behandling. Det bør også gis en prognose for de enkelte behandlinger og for tannsettet.

Læringsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

OD4200 - Odontologistudiet, 8. semester

Obligatorisk undervisning i 9. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning inntil sensur er falt, evt. til resultat av klagesensur foreligger.

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Gruppeundervisning, seminarer, kurs, forelesninger, tverrfaglig undervisning, klinikkkurs og -demonstrasjoner, individuelt arbeid og veiledning ved pasientbehandling.

Teori og klinisk praksis videreføres fra tidligere semester. Den praktiske kompetansen er høyt prioritert, samtidig som årsak til sykdommer blir markert. Undervisningen vil være fagspesifikk med tverrfaglige seminarer.

Obligatorisk undervisning

Fraværet kan ikke overstige 15 % innenfor hvert fag i semesteret. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. Fravær registreres. Studentene må også få godkjent tilhørende tester og innleveringer i semesteret.

Multiple choice test: Det vil bli avholdt multiple choice test midt i semesteret med 45 spørsmål fra de ulike fagområdene som det er blitt undervist i inneværende semester og tidligere semestre. Testen blir lagt ut i Canvas. Det er mulighet for å ta testen flere ganger i en 14 dagers periode. Multiple choice testen må være godkjent, med 70 % riktige svar, for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Klinikk: Den kliniske tjenesten er obligatorisk og må være godkjent for at man skal kunne fremstille seg til eksamen.

Ved ikke bestått eksamen i emnet, må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med semesterutvalgsleder.

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsformen i 9. semester er fire fagspesifikke eksamener. Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått. Eksamener er i fagene kjeve- og ansiktsradiologi (4-timers eksamen), oral kirurgi og oral medisin (4-timers eksamen), oral patologi (4-timers eksamen), og den fjerde eksamen er i faget oral protetikk og bittfunksjon (4-timers eksamen).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

26

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk