Dette emnet er nedlagt

SOS3200 – Bacheloroppgave: Organisasjon, ledelse og arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i arbeids- og organisasjons-sosiologi og generell organisasjonsteori. Emnet dreier seg om formelle organisasjoner i offentlig og privat sektor i moderne, funksjonsdifferensierte samfunn. Emnet gir en oversikt over sentrale forskningsfelt i arbeids- og organisasjonssosiologien, knyttet til temaer som organisasjons-strukturer, strategi, teknologi (inklusive informasjonsteknologi), organisasjonskultur, ledelse, kommunikasjon, læring og forholdet mellom organisasjon og omgivelser. Emnet vil være særlig orientert mot norsk arbeidsliv, men også preget av sammenligninger med arbeidsorganisasjoner i andre land.

Hva lærer du?

Undervisningen er orientert mot å ivareta tre læringsmål:

 • Opparbeide kunnskap om noen sentrale begrep og modeller i
  organisasjonstenkning og arbeidssosiologi og hvordan innholdet i og bruken av
  begrepsapparatet og modellene varierer og endres.
 • Utvikle motforestillinger som utfordrer konvensjonelle
  forståelser av hvordan arbeid og produksjon ledes og organiseres.
 • Stimulere og oppøve evnen til selvstendige analyser av
  avgrensede og konkrete spørsmål basert på organisasjonslitteratur eller egne
  erfaringer fra arbeidslivet.

Hovedformålet med en bacheloroppgave er at studentene foretar en selvstendig drøfting og analyse av en sosiologisk problemstilling med utganspunkt i enten sosiologisk litteratur eller empirisk datamateriale.

Opptak og adgangsregulering

Bacheloremnet er kun for studenter med opptak til bachelorprogrammet i sosiologi. Andre studenter kan søke om opptak på emnet SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid som følger samme undervising, men uten at det skrives en bacheloroppgave.
Studenter i avsluttende semester vil bli prioritert*

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SOS2001 – Moderne sosialteori

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Seminar og forelesning som er felles med SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid. Det blir gitt tre timer veiledning på bacheloroppgaven, enten individuelt eller i gruppe.

Obligatoriske aktiviter:

 • Deltagelse på skrivekurs i slutten av undervisningsrekken.
 • Muntlig presentasjon av bacheloroppgaveprosjektet.

Den muntlige presentasjonen skal gjennomføres i et eget seminar. Den skal vare ca. 12-15 minutter. I presentasjonen skal kandidaten redegjøre for oppgavens problemstilling, materiale og framgangsmåten som brukes i oppgaven. Kandidaten bør også reflektere kritisk over problematiske elementer i oppgaven. Det er anledning til å bruke hjelpemidler som figurer, grafer og power point i presentasjonen. Etter presentasjonen er det adgang til spørsmål og kommentarer fra publikum og sensor.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

For å få gå opp til eksamen må du ha fått godkjent din deltagelse på skriveseminaret. Karakteren er ikke gyldig før du har fått godkjent obligatorisk muntlig presentasjon.

Det blir kun gitt én samlet karakter, alle deler må bestås. Sensur foreligger tre uker etter den siste av de to skriftlige eksamenene. Både bacheloroppgaven, skoleeksamen og muntlig presentasjon må bestås samme semester for at emne skal være bestått.

NB! Obligatoriske aktiviter må være bestått for å få gyldig karkater i emnet. Muntlig presentasjon må være godkjent i samme semester som du går opp til eksamen. Godkjent skrivekurs er gyldig i seks semestre.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
NB:Begrunnelse for muntlig kan kun bes om rett etter muntlig er gjennomført.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info