Dette emnet er nedlagt

SOS3500 – Bacheloroppgave: Kulturanalyse, diskurs og semiotikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til kulturanalyse. Kulturanalyse representerer en samfunnsvitenskapelig analyse av kulturelle strømmer, deres innhold på overflate som i dybde, og relasjonen mellom det handlende subjekt, symbolske mønstre og sosiale strukturer. Emnet gir deg en forståelse av kultursosiologiske perspektiver og teoritradisjoner – fra klassiske tekster av Roland Barthes, Clifford Geertz, Mary Douglas, Victor Turner og Erving Goffman, via Bourdieus arbeider om symbolsk makt til nyere sosiologiske perspektiver på semiotikk og diskurs. Målet er å gjøre deg i stand til å drøfte teorier og perspektiver i forhold til hverandre og å utvikle evnen til kritisk lesning og drøfting.

Om du ønsker det, kan du skrive en elektronisk emneoppgave (en wiki-oppgave) i stedet for en tradisjonell emneoppgave i tilknytning til kurset. Dette er valgfritt.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Etter endt emne skal du:
• kjenne til de grunnleggende forståelsesformene innen kulturanalyse, semiotikk, diskursteori og kritisk diskursanalyse
• kunne gjøre rede for og kritisk vurdere begreper og perspektiver knyttet til kultur, semiotikk og diskurs
• kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon om temaer relatert til kultur, semiotikk og diskurs

Ferdighetsmål
Etter endt emne skal du:
• kunne gjengi og anvende begreper og hovedtrekk i sentrale perspektiver knyttet til kultur, semiotikk og diskurs
• kunne demonstrere innsikt i de nevnte feltene gjennom en emneoppgave laget med utgangspunkt et selvvalgt tema med selvvalgt problemstilling
• ha fått grunnleggende skrivetekniske og analytiske ferdigheter gjennom å skrive en hjemmeoppgave
• kunne besvare en oppgitt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom bruk av vitenskapelige pensumtekster

Holdningsmål
Etter endt emne skal du:
• kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og forståelsesmåter
• kunne reflektere over skillet mellom kunnskap og meninger
• utvikle respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur
• kunne grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger

Hovedformålet med en bacheloroppgave er at studentene foretar en selvstendig drøfting og analyse av en sosiologisk problemstilling med utganspunkt i enten sosiologisk litteratur eller empirisk datamateriale.

Opptak og adgangsregulering

Bacheloremnet er kun for studenter med opptak til bachelorprogrammet i sosiologi. Andre studenter kan søke om opptak på emnet SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv som følger samme undervising, men uten at det skrives en bacheloroppgave.
Studenter i avsluttende semester vil bli prioritert*

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SOS2001 – Moderne sosialteori.

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Seminar og forelesning som er felles med SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv. Det blir gitt tre timer veiledning på bacheloroppgaven, enten individuelt eller i gruppe.

Obligatoriske aktiviter:

  • Deltagelse på skrivekurs i slutten av undervisningsrekken.
  • Muntlig presentasjon av bacheloroppgaveprosjektet.

Den muntlige presentasjonen skal gjennomføres i et eget seminar. Den skal vare ca. 12-15 minutter. I presentasjonen skal kandidaten redegjøre for oppgavens problemstilling, materiale og framgangsmåten som brukes i oppgaven. Kandidaten bør også reflektere kritisk over problematiske elementer i oppgaven. Det er anledning til å bruke hjelpemidler som figurer, grafer og power point i presentasjonen. Etter presentasjonen er det adgang til spørsmål og kommentarer fra publikum og sensor.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

For å få gå opp til eksamen må du ha fått godkjent din deltagelse på skriveseminaret. Karakteren er ikke gyldig før du har fått godkjent obligatorisk muntlig presentasjon.

Det blir kun gitt én samlet karakter, alle deler må bestås. Sensur foreligger tre uker etter den siste av de to skriftlige eksamenene. Både bacheloroppgaven, skoleeksamen og muntlig presentasjon må bestås samme semester for at emne skal være bestått.

NB! Obligatoriske aktiviter må være bestått for å få gyldig karkater i emnet. Muntlig presentasjon må være godkjent i samme semester som du går opp til eksamen. Godkjent skrivekurs er gyldig i seks semestre.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
NB: Begrunnelse for muntlig kan kun bes om rett etter muntlig er gjennomført.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet går siste gang høst 2009

Eksamen

Dette emnet går siste gang høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info