SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til kultursosiologi. Kultursosiologien tar for seg meningsdimensjonen ved sosialt liv – hvordan vi mennesker konstruerer og fortolker virkelighet i kontakt med andre. Sentrale begreper er tegn, symboler, metaforer, ritualer, kategorier, smak, makt og diskurs. Disse knyttes til tematikker som hasj- og morgenpilsritualer, spiselighetsoppfatninger, iøynefallende vanlighet (normcore-stil), nerders og hipsteres kulturelle kapital, politikeres mediefremstillinger, fotballens garderobekultur, finanskapitalismens kjønnsromantikk, samt humor og mote.

Emnet gir deg en forståelse av kultursosiologiske perspektiver og teoritradisjoner – fra klassiske tekster av Clifford Geertz, Mary Douglas, Erving Goffman og Pierre Bourdieu til nyere sosiologiske perspektiver. Målet er å gjøre deg i stand til å drøfte teorier og perspektiver i forhold til hverandre og å utvikle evnen til kritisk lesning, drøfting og anvendelse. Du vil kunne få et skjerpet blikk på hva tegn, tekst og bilder betyr i hverdagsliv, subkultur, politikk og arbeid.

Undervisingen vil hovedsakelig gå på engelsk. 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne definere sentrale begreper innen kulturanalyse, semiotikk og diskurs
 • kjenne til de grunnleggende forståelsesformene innen kulturanalyse, semiotikk og diskurs
 • kunne benytte den nevnte kunnskapen til å reflektere kritisk og kreativt om temaer knyttet til mat, rus, fotball, kjærlighet, subkultur, humor, politikk og mote

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne gjengi begreper og hovedtrekk i sentrale perspektiver knyttet til kultur, semiotikk og diskurs
 • kunne vurdere fremstillinger av perspektiver på kulturproduksjon, kulturforbruk og makt
 • ha utviklet en sosiologisk fantasi som setter deg i stand til å koble de nevnte perspektivene til dagsaktuelle fenomener og eksempler fra tekster/bilder

Holdningsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av egen og andre menneskers kultur og forståelsesmåter
 • kunne reflektere over skillet mellom velfundert kunnskap og «synsing»
 • utvikle respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesning
  Undervisningen vil hovedsakelig gå på engelsk.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen (3 dager)

Hjemmeeksamen karakterdømmes A-F.

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning fra våren 2021. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge gjeldende eksamenform.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

 

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info