Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på nære relasjoner i det senmoderne samfunnet. Hovedfokus er på sentrale endringer i romantisk kjærlighet, parforhold, vennskap og foreldreskap. Et viktig siktemål er å belyse sammenhengen mellom endringer i nære relasjoner og samfunnets øvrige moderniseringsprosesser. Kurset vil også diskutere ulike perspektiver på nære relasjoner og ulike forståelser av endring, særlig forholdet mellom endringer på diskursnivå og endringer forankret i empirisk praksis. Videre vil kurset fokusere på endringenes kulturelle, klassemessige og kjønnsmessige forankring. Emnet er delt inn i fire hovedtemaer: i) Hverdagslivets modernisering og ”ny intimitet”, ii) Familie, kjærlighet og parforhold, iii) Oppvekst, emosjonell kapital og nye kompetansekrav og iv) Kjønn, identitet og erfaring.Undervisningen legger vekt på å belyse forholdet mellom teoretiske begreper og perspektiver og anvendt forskning.

Hva lærer du?

Emnet gir teoretisk forståelse av hvordan nære relasjoner kan fortolkes og analyseres sosiologisk. Du vil få veiledning i oppgaveskriving som vil være nyttig i arbeidet med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter på masterprogrammet i sosiologi får opptak til dette emnet.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus. Søknadsperioden er 1. desember- 1. februar. Du får svar senest første uka i februar.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Undervisning

Seminarundervisning 2 timer, 11 ganger i semesteret, hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. 1 time individuell veiledning (inkludert veiledning og forberedelser).

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Emnet undervises i første halvdel av semesteret

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emneoppgaven og skoleeksamen (4-timers) vurderes begge etter karakterskalaen A-F. Emneoppgaven teller 40% og skoleeksamen 60%. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås. Retningslinjer for oppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved karakterfastsettelsen.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet Ephorus.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. For retningslinjer på referansebruk, se: Innleveringsoppgaver og kildebruk og Litt om skriving av oppgaver

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved
eksamenskonsulent. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi .

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Hvis du ikke har norsk som morsmål har du lov til å bruke ordbok. Ordboken må leveres til eksamenskonsulenten senest tre dager før eksamensdato.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk