Dette emnet er nedlagt

SOS4600 – Velferdsstat, medborgerskap og etniske relasjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet handler om sentrale teoretiske tradisjoner og aktuelle spørsmål knyttet til forholdet mellom velferdsstater og borgernes rettigheter og plikter (citizenship). Kurset tar for seg klassiske teorier om velferdsstatens og medborgerskapets fremvekst, og de senere års utvikling av velferdsstatstypologier. Den norske/nordiske velferdsstatsmodellen blir satt inn i en komparativ sammenheng, både når det gjelder det normative grunnlaget og velferdsordninger. Kurset setter fokus på noen av de sentrale utfordringer velferdsstat og medborgerskap står ovenfor – inkludert økonomisk globalisering, migrasjon, demografi og familieendring, fordelingspolitikk versus identitetspolitikk, og valgfrihet som politisk rasjonale. Kurset tar for seg de konsekvenser utviklingen har for kjønns- og klasserelasjoner, og særlig for forholdet mellom etniske minoriteter og majoritet.

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til en teoretisk forankret forståelse av forholdet mellom velferdsstat og medborgere i ulike typer av velferdsstater og hvordan denne relasjonen påvirkes når samfunnet endres.

Opptak og adgangsregulering

Opptak på masterprogrammet i sosiologi. Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Undervisning

Seminarundervisning hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. Veiledning (1 time).

Eksamen

Emneoppgaven og skoleeksamen (4-timers) vurderes begge etter karakterskalaen A-F. Emneoppgaven teller 40% og skoleeksamen 60%. Både emneoppgaven og skoleeksamen må bestås. Retningslinjer for oppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Rutiner for begrunnelser og klager ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

NB! Våren 2009 er dette emnet et temaspesialiseringsemne. Mer informasjon kommer i løpet av oktober/november

Undervisningsspråk

Norsk