Dette emnet er nedlagt

ECON1810 – Organisasjon, strategi og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi analyserer sentrale problemer knyttet til organisasjoner og deres ledelse med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk teori. Et sentralt tema er insentivproblemer i organisasjoner, for eksempel problemer knyttet til organisasjonens belønningssystem. Andre temaer dreier seg om eierskap, styringsstruktur og kontraktsinngåelse med parter utenfor organisasjonen.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal lære hvordan samfunnsøkonomisk teori kan brukes til å forstå problemer knyttet til styring og kontroll av bedrifter og andre organisasjoner. Du skal få kunnskap om kriterier for å vurdere hva som er samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk. Og du skal tilegne deg begreper og tankeskjemaer for å analysere beslutningssituasjoner med mangelfull informasjon og med spill mellom ulike parter og oppnå innsikt i ulike former for kontrakter og belønningssystemer.

Ferdighetsmål:
Emnet skal gi øvelse i å identifisere utfordringer knyttet til organisering, informasjon og insentiver i organisasjoner(bedrifter, offentlige etater, osv.) Det skal også gi deltakerne trening i å vurdere egnetheten til ulike organisatoriske prinsipper og belønningssystemer som faktisk eksisterer eller kan tenkes innført.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er tilgjengelig for privatister.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminarer/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Det kan forekomme undervisningsfrie uker hvor det forutsettes at studentene arbeider med øvelsesoppgaver.

Det vil bli gitt en individuell øvelseoppgave (ikke obligatorisk).

Adgang til undervisning

En student som tidligere har fått undervisningsrett til emnet har ikke krav på ny undervisning, men kan få adgang til ny undervisning når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

3 timers skoleeksamen.

Privatister har samme eksamensform som ordinære studenter.

For programstudenter og enkeltemnestudenter kreves det undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre for å kunne avlegge eksamen i emnet. For privatister, som ikke har undervisningsopptak til emnet, gjelder ikke dette kravet.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk, og du trenger ikke å søke spesielt om dette. Søknad om å få oppgaveteksten på engelsk gjøres direkte i StudentWeb innen fristen for undervisningsopptak og eksamenmelding. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I henhold til Universitets og høyskoleloven skal sensur normalt foreligge innen tre uker.

Sensurdato kunngjøres under lenken "Tid og sted" for eksamen på emnets semesterspesifikke side.

Begrunnelse og klage

Retningslinjer ved søknad om begrunnelser og klager ved Økonomisk institutt.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Økonomisk institutt har innført begrensninger på mulighetene til å melde seg til eksamen i et ECON-emne på lavere nivå etter at påbyggingsemner og videregående emner i samme emneområde er bestått (også der det ikke er lagt inn forkunnskapskrav i påbyggingsemnet).

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det ble foretatt en sluttevaluering av ECON11810 våren 2009. Sluttrapporten som ble utarbeidet på bakgrunn av denne evalueringen kan du lese her

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Vår 2009

Vår 2007

Eksamen

Vår 2011

Vår 2009

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info