Dette emnet er nedlagt

PSY3190 – Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skriver en selvvalgt seminaroppgave innenfor et av områdene:
"Individ og samfunn", "Kommunikasjon, språk og sosiale relasjoner", "Minoritetspsykologi" og "Religionspsykologi" og får veiledning i gruppe og individuelt om valg av tema for oppgaven, oppgaveskriving og litteratur. Tema- og litteraturvalg må godkjennes av veileder.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Kursets mål er å gi studentene fordypende kunnskap innenfor et avgrenset tema og erfaring med selvstendig faglig arbeid. Gjennom arbeid med oppgaven skal studentene få større forståelse for forskningsprosessen og etablering av kunnskap.

Ferdighetsmål:
Emnet gir deg øvelse i litteratursøk, kritisk kildebruk og oppgaveskriving. Studentene skal kunne presentere og drøfte sentral teori og empiri. Du får større innsikt i kunnskapsetablering, teoretisk/empirisk på et avgrenset tema.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringsregler

Emnet er som hovedregel forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i psykologi. Studenter må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Programstudenter ved andre bachelorprogram på SV-fakultetet kan søke om opptak dersom de fyller forkunnskapskravene, se nedenfor. En individuell vurdering, kapasitetshensyn og de generelle rangeringsreglene vil bli lagt til grunn i vurderingen av søkeren. Denne gruppen søkere må sende individuell søknad til Psykologisk institutt innen 7. desember. De trenger ikke å melde seg opp til emnet gjennom Studweb. Denne ordningen er en prøveordning.

Studenter kan avlegge eksamen i maksimalt to emner på 3000-nivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper


og gjennomført eller påmeldt til et 2000-emne innen sosialpsykologi samt et valgfritt PSY2000-emne.

Fra og med høsten 2007 kreves det avlagt eksamen i PSY1101 eller PSY1100 dersom du skal skrive bacheloroppgave i sosialpsykologi. (Du som startet på programmet før høsten 2007 kan velge mellom PSY1101/PSY1100 og PSY1200).

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at PSY2010 – Forskningsmetode II (nedlagt) tas semesteret før.

Overlappende emner

Emnet sammenfaller med C-delen i sosialpsykologi i mellomfagstillegget(PSYMTIL/PSYMTILP) i psykologi.

Undervisning

Obligatorisk seminarundervisning 2 timer per uke i 6 uker, i tillegg til 4 timer individuell veiledning. På seminarene diskuteres oppgaver og oppgaveutkast. Det er obligatorisk oppmøte 4 av 6 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av 20 sider selvvalgt seminaroppgave. Fremstilling til eksamen er avhengig av deltakelse på seminaret. Vurdering baserer seg på gjennomført obligatorisk aktivitet og innlevering av 20 siders semesteroppgave. Det er mulig å levere inn en tidligere benyttet og forbedret semesteroppgave for ny vurdering. Se retningslinjer for forbedring av eksamen.


Retningslinjer for forbedring av eksamen på PSY3000-nivå

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskriften om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ved evtuell sykdom i forbindelse med innlevering av bacheloroppgaven, må det tas kontakt med eksamenskonsulenten ved psykologisk institutt senest innleveringsdatoen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt levering jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studentene plikter å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for akademiske arbeider og følge disse. I forbindelse med innleveringer av selvstendige arbeider må studenten oppgi alle kilder som er benyttet og levere et egenmeldingsskjema hvor det bekreftes at oppgaven ikke har vært levert tidligere ved et annet institutt, universitet eller høyskole innenlands eller utenlands. Brudd på disse bestemmelsene kan regnes som fusk og føre til annullering av eksamen og evt. utestengning fra UiO i inntil to semestre.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang emnet undervises var vårsemesteret 2011.

Eksamen

Høst 2011

Siste mulighet for å ta eksamen for studenter som allerede har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning blir høstsemesteret 2011. For nærmere informasjon ta kontakt med studiekonsulent Gunnar Malmin

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info