Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler en videreføring i forskningsprosessen innenfor kvantitativ som kvalitativ forskning, med vekt på problemstilling, design, måling og analyse av empiriske data.
I den kvantitative delen blir det lagt spesiell vekt på en integrert og helhetlig behandling av forskningsprosessen ved fokusering på ulike typer slutninger i samsvar med Cook og Campbell’s validitetsteori som setter krav til statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ekstern validitet.
I den kvalitative delen vil kurset ta for seg de enkelte fasene i forskningsprosessen, innenfor rammen av hvordan fasene henger sammen med hverandre og med det som er siktemål for kunnskapsutviklingen i den enkelte undersøkelsen. Dessuten legges det vekt på å vise forskjellige metodologiske tilnærminger innenfor det kvalitative feltet.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Studentene skal lære seg fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper som inngår i vitenskapelig tenkning.

Kvantitativ del: Kurset vil vektlegge vitenskapelig tenkning ved å stimulere til simultane betraktninger om målingsproblem, designproblem og data-analyseproblem for å besvare spesifikke forskningsproblem og/eller teste forskningshypoteser.

Kvalitativ del: Sette studentene i stand til å redegjøre for hovedelementene i forskningsprosessen i kvalitative studier, og kjenne til forskjellige kunnskapsteoretiske posisjoner som knyttes til kvalitative forskningstradisjoner

Ferdighetsmål:
Studentene skal anvende de fundamentale forskningsmetodologiske begreper og prinsipper for å forstå, vurdere og nyttiggjøre seg andres forskning, og for å planlegge og gjennomføre egen forskning.

Holdningsmål:
Kurset skal bevisstgjøre studentene be bærende verdier av vitenskapelig tenkning både i forsking, annen faglig og ikke-faglig virksomhet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Eksamenskandidater uten opptak på emnet (privatister) kan avlegge ordinær eksamen hvert semester emnet blir gitt. Les mer om privatister

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

PSY1010 – Innføring i metode eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet går over hele semesteret. Innen kvalitativ metode er det lagt opp til 20 timer forelesning.

Innen kvantitativ metode gis det 22 timers forelesning med oppfølgende oppgaver knyttet til forelesningene hvor en benytter PC. I begynnelsen av semesteret gis det en kortfattet innføring i bruk av PC for å løse statistiske analyseoppgaver. I tillegg blir det "arbeidsstue" én gang per uke hvor studenter gis veiledning i kvantitativ forskningsmetode inkludert bruk av pc.

Eksamen

Eksamen består av to skoleeksamener, en i hver av komponentene. Den kvantitative delen vil ha en skoleeksamen på 4 timer, mens den kvalitative skoleeksamen vil være på 3 timer. Det vil i begge komponentene bli gitt karakterer innenfor gradert karakterskala A-F.

Godkjenning av PSY2010 forutsetter at begge skoleeksamenene er bestått. Hvis du skal ta de to komponentene hver for seg på to forskjellige semestre må du være oppmerksom på tre-gangersregelen. Det vil si at hver gang du melder deg til eksamen i dette emnet, vil det telle som et eksamensforsøk. I tillegg er det viktig å vite at du kun er garantert undervisningsopptak på emnet en gang.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til Psykologisk institutt.

Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

For søknadskjema se link

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

PSY2010 er obligatorisk emne i 80-gruppen i bachelorprogrammet i psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Siste gang emnet undervises blir vårsemesteret 2010. Når PSY2010 er utfaset kan studenter ta PSY2012 og PSY2013.

Eksamen

Vår og høst

Siste mulighet for å ta eksamen for studenter som allerede har fulgt undervisningen blir høstsemesteret 2010.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info