print logo
Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tematiserer kroppsbilde med utgangspunkt i forskning om selvbilde i et sosialpsykologisk perspektiv. Det vil bli lagt vekt på sosiokulturell innflytelse på utvikling av kroppsbilde, hvordan kroppsbilde påvirker tanker, følelser og atferd og forebygging av negativt kroppsbilde. Emnet vil også gi innføring i hvordan kunnskap om kroppsbilde kan omsettes i et anvendt helsepsykologisk perspektiv.

Hva lærer du?

  • Du vil lære om sentrale temaer, teorier og begreper innen forskning på selvbilde og kroppsbilde. Spesielt fokus vil bli lagt på kroppsbilde og utvikling, tidstrender, kjønnsforskjeller, kulturell og medial påvirkning.
  • Du lærer å formidle forskningsbasert kunnskap om kroppsbilde til allmenheten.
  • Du vil arbeide med et forskningsprosjekt der kroppsbilde studeres i forhold til enten 1) Ungdom og utvikling av kroppsbilde, 2) Overvekt (fysisk aktivitet/spisevaner) eller 3) Kosmetisk kirurgi

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i psykologi/studieretning i helse- og sosialpsykologi. Studenter på andre masterprogrammer ved UiO kan søke om å få ta dette emnet ved å sende en søknad til instituttet. Søknaden må inneholde en bekreftelse på at emnet inngår i masterprogrammet studenten er tatt opp ved.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i masterprogrammets første semester.

Undervisning

Undervisningen er i form av forelesninger og seminarer med gruppearbeid. Det er obligatorisk oppmøte på seminarene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er mappevurdering som består av tre deler:
Litteratursammendrag, prosjektrapport og eksempel på formidlingsoppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Vi gjør oppmerksom på at tekstgjenkjenningsprogrammet ePhorus kan bli brukt ved innlevering av hjemmeeksamen på Psykologisk institutt.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk