PSYC1200 – Innføring i generell psykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Emnet skal gi en første innføring i sentrale psykologiske emner som biologisk psykologi, kognisjonspsykologi, læringspsykologi, motivasjon og emosjoner, personlighet og individuelle forskjeller, utviklingspsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi og klinisk psykologi. Det gis også en oversikt over den historiske bakgrunn for moderne psykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal kunne:

 • Ha en viss oversikt over bredden og mangfoldigheten i moderne psykologi
 • Ha kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike områdene av psykologien.
 • Erkjenne at moderne psykologisk forskning har utspring i ulike tradisjoner, og at psykologien derved fremstår som mangeartet.
 • Ha kjennskap til noen sentrale navn og bidrag i psykologiens historie, og hvordan disse vurderes i dag.

Ferdighetsmål:
Du skal kunne:

 • Lese vanlig lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i en tekst
 • Gi skriftlig fremstilling av og delta i diskusjon av psykologiske problemstillinger
 • Påvise likheter og forskjeller mellom nyere teorier og klassiske teorier og debatter

Generell kompetanse:
Du skal:

 • Utvikle en utforskende og udogmatisk holdning til psykologiske problemstillinger, samt en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger
 • Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt)

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke i generell psykologi og i psykologiens historie (30 dobbelttimer).

I tillegg til forelesningsrekken følger studentene en seminarrekke som er spesifikk for profesjonsprogrammet (10 dobbelttimer) med skrivetrening og oppgaveløsninger.

Forelesningene gis samtidig til studenter på Bachelorprogrammet og årsenheten i psykologi.

Obligatorisk aktivitet:

Alle studenter må gjennomføre og bestå minst 6 av 9 flervalgsprøver i Connect. Disse prøvene vil være tidsavgrenset og bli gjort tilgjengelige etter hvert. Se timeplan på semestersiden for detaljer. Man får eksamensmeldingen trukket dersom den obligatoriske aktiviteten ikke blir bestått.

Godkjent obligatorisk aktivitet i dette emnet er gyldig i 10 semestre.

Utfyllende informasjon om emnets obligatoriske aktivitet:

Kravet om å bestå 6 av 9 tester tar i seg selv høyde for sykdom i løpet av semesteret. Har du allikevel vært for syk til å gjennomføre en test, kan du levere legeattest og søke om å få gjenåpnet den aktuelle testen. Legeattesten skal da bekrefte at du har vært for syk til å gjennomføre testen i hele perioden den aktuelle testen har vært åpen. Legeattest og søknad sendes til SV-info. Frist er tre virkedager etter at den aktuelle testen stenger. Hvis du får innvilget gjenåpning av en test, vil denne åpnes i tre dager.

 

Eksamen

6-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Muligheten til å besvare på engelsk gjelder kun på emnene som samkjøres med bacheloremner. Senere i studieløpet forutsettes det at norskkunnskapene er god nok til at eksamensoppgavene besvares på norsk (alternativt svensk eller dansk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Ordinær eksamen

Utsatt eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Eksamen vår 2018 og høst 2018: PSYC1200 skal utfases. Det vil bli arrangert eksamen i PSYC1200 for siste gang vår 2018 og høst 2018.

Obligatorisk aktivitet:

 • Studenter som har godkjent obligatorisk aktivitet fra inneværende (vår 2018) eller tidligere semester kan ta ny eksamen. Det blir ikke mulig å ta Connect-testene høst 2018.
 • Studenter som var oppmeldt i PSYC1200 eller PSY1000 vår 2014 eller tidligere (før obligatorisk aktivitet ble innført) kan også ta eksamen. Gjelder dette deg skal du ikke melde deg opp på egen hånd i StudentWeb. Du kontakter SV-info på info@sv.uio.no innen 1.september (høst). Du vil da bli oppmeldt til eksamen av administrasjonen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

PSYC1200 har undervisning siste gang våren 2018.

Eksamen

Eksamen blir arrangert siste gang høsten 2018. Etter dette blir emnet lagt ned.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info