Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du skal gjennom veiledet selvstudium fremstille et tema fra de to siste semesteres pensum i kognitiv og nevropsykologi i form av en artikkel. Tema/problemstillingen skal omfatte både kognitive modeller og nevrobiologiske aspekter (hjernens funksjon og struktur). Arbeidet skal fortrinnsvis baseres på originallitteratur fra siste fem år.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Vise økt forståelse av sampillet mellom teori og empiri innenfor dette feltet.
  • Vise forståelse av hvordan ulike typer informasjon og perspektiver integreres i en samlet forståelse av hva som er status på et gitt område pr. i dag

Ferdighetsmål
Du skal:

  • Raskt og effektivt kunne søke opp relevant forskningslitteratur innenfor et gitt temaområde.
  • Trene opp evnen til å fremstille faglitteratur skriftlig

Generell kompetanse

  • Grunnleggende forståelse av viktigheten av å skille det relevante fra det irrelevante og for at kravet til dokumentasjon er helt sentralt i vitenskapelig virksomhet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1 og semester 2.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten har gjennomgått innføringskurs i litteratursøking.

Overlappende emner

Dersom man har skrevet en bacheloroppgave innenfor temaet kognitiv nevrovitenskap vil det være mulig å få fritak fra dette emnet. Ta kontakt med SV-info for å søke.

Undervisning

Veiledningen er frivillig. Etter en generell orientering i plenum gjennom en forelesning, deles kullet i 6 grupper.
Hver gruppe får en times veiledning etter den første forelesningen. Her vil rammene for arbeidet med oppgaven bli klargjort, mulige temaer gjennomgått og timeplan for den individuelle veiledning avtalt. Hver student får deretter tilbud om inntil 2 individuelle veiledningstimer, én time for hjelp til temavalg, disposisjon, avgrensning og valg av litteratur, og én time med kommentar på et innsendt førsteutkast til besvarelse.

Adgang til undervisning

Veiledning er forbeholdt studenter som tar emnet på sitt 4. semester. Grunnet kapasitetshensyn kan vi ikke tilby veiledning til de som utsetter oppgaven til sitt 5. semester hvis det ikke foreligger svært gode grunner til dette, som langtidssykdom eller lignende.

Eksamen

Semesteroppgave: Artikkel. Skriftlig hjemmeoppgave, som følger APA-format. Max. antall ord på oppgaven: 4200, eksklusive forside, abstract, referanser, figurer. Skriftstørrelsen skal være 12 pkt Times New Roman med 1 1/2 linjeavstand. På første side skal det stå: tittel, kandidatnummer, antall ord og abstract. Kanidatnummer skal også stå i toppteksten. 

Abstract kan skrives på engelsk eller norsk.

Oppgaven skal inneholde minst 5-10 referanser.

Det gis veiledning i arbeidet med oppgaven.

Digital eksamensinnlevering via Inspera.

Alle studenter har tre tellende eksamensforsøk. Dersom du ønsker å levere en forbedret utgave av en allerede sensurert oppgave, må du levere inn et skjema og følge de retningslinjene som er oppgitt der.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Ta eksamen flere ganger i dette emnet

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned. Undervises siste gang høsten 2019.

Eksamen

Eksamen siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info