Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnopplæring i kvantitativ forskning i personlighetspsykologi. Aktuelle tema kan være personlighetsstruktur, psykometriske egenskaper ved personlighetsmål, og sammenhengen mellom personlighet og psykisk helse. Prosjektet vil i hovedsak ta utgangspunkt i allerede innsamlede data fra større undersøkelser. Prosjektarbeidet vil omfatte gjennomgang av metodisk og tematisk litteratur, formulering av problemstillinger, metodevalg, dataanalyse, tolkning og vitenskapelig rapportering.

Hva lærer du?

Du skal erverve økt forståelse av kvantitativ forskning i personlighetspsykologi og denne forskningens relevans innen områder som klinisk psykologi og seleksjon. Det kan dreie seg om teori-, metode- eller fenomen-genererte problemstillinger. Generelt er målet at du skal få trening og innsikt i hvordan en personlighetspsykologisk problemstilling utvikles og begrunnes, hvordan relevant design og undersøkelsesmetodikk for problemstillingen velges og hvordan data analyseres statistisk. Metodiske tema som reliabilitet, validitet, aggregering, betinget sannsynlighet samt statistisk vs. klinisk prediksjon/klassifikasjon vil stå sentralt. Analyser som multippel og logistisk regresjon vil være aktuelle.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på 7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 5. semester.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du på forhånd har satt seg noe inn i faktoranalyse, regresjonsanalyse og surveymetodikk

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC4500 – Personlighetspsykologi

Undervisning

Dersom du skal ta emnet våren 2010, følger du undervisning i PSYC4500 etter gjeldende regler som står oppgitt på emnesiden der.

Obligatorisk seminar fordelt på fire grupper, 21 timer per gruppe. Godkjent aktivitet omfatter individuelt bidrag i prosjektarbeidet gjennom hele semesteret.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Våren 2010 blir eksamen gitt som hjemmeeksamen.

Gruppepresentasjon

Studentene lager en presentasjon som omfatter teoretisk bakgrunn for prosjektet, problemstillinger/hypoteser, metoder, resultater og diskusjon. Presentasjonen fremføres muntlig i plenum (for kullet samlet).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet legges ned fra og med våren 2010 da det vil bli lagt sammen med PSYC4200. Studenter som har PSYC4200, men mangler PSYC4100 følger obligatorisk undervisning i del B2 i PSYC4500 (etter gjeldende regler for obligatorisk undervisning som står oppgitt på emnesiden til PSYC4500), men tar eksamen i PSYC4100. Det nye emnet vil få koden PSYC4500.

Eksamen

De som mangler PSYC4100 og allerede har PSYC4200 vil kunne få ta eksamen i PSYC4100 siste gang våren 2010.

Undervisningsspråk

Norsk