Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over sentrale fagtemaer i personlighetspsykologi og en introduksjon til personlighetsvurdering og personlighetsorientert psykometri og metode.
Fagtemaene omhandler teoretiske og metodologiske perspektiver i personlighetspsykologi, sentrale forskningsresultater, samt anvendelser særlig innen områdene klinisk psykologi og helsepsykologi. Ulike teoretiske perspektiver er inkludert, bl.a. trekkpsykologi, psykoanalyse og psykobiografi, evolusjonsteori, personlighet i kulturell kontekst, samt personlighetsutvikling i et livsløpsperspektiv.
Kursdelen i personlighetsvurdering omfatter teoretisk bakgrunn for og praktiske øvelser med standardiserte tester og andre metoder for undersøkelse av normalpersonlighet. Det vil også bli gitt en innføring i vanlige kliniske personlighetstester, og studentene vil få trening i å tolke, integrere og formidle testresultater. Videre inneholder kurset forelesninger og øvelser knyttet til temaene epidemiologi, psykometri, aggregering, statistisk og klinisk prediksjon, samt etiske problemstillinger knyttet til testkvalitet og testbruk.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentrale begreper og teorier i personlighetspsykologi
 • Gjengi viktige forskningsresultater og forklare grunnleggende metodologiske spørsmål
 • Beskrive viktige anvendelser av personlighetspsykologi
 • Forklare sammenhenger mellom ulike nivåer og domener (biologisk, sosio-kulturelt, intrapsykisk) i personlighetspsykologi

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Anvende utvalgte tester og kvalitative metoder for personlighetsvurdering
 • Vurdere psykometriske egenskaper ved de metoder som benyttes
 • Integrere testresultater og annen relevant informasjon med henblikk på å generere en nyansert og helhetlig forståelse av personen
 • Sammenfatte resultater og analyser i en skriftlig rapport og i muntlig tilbakemelding til klient

Generell kompetanse

 • Oppøve holdninger og ferdigheter for profesjonell og etisk forsvarlig bruk av psykologiske tester, herunder evaluering av begrunnelse for bruk av tester, mulige negative konsekvenser, samt forståelse og respekt for klientens situasjon
 • Erkjenne betydningen av individuelle forskjeller i et biologisk og sosiokulturelt perspektiv - deres fremtredelsesformer, årsaker og konsekvenser
 • Forstå og evaluere egen personlighet i profesjonell sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Overlappende emner

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke i generell personlighetspsykologi på 2 timer over 12 uker. I tillegg gis 5 forelesningstimer i metode, hver på 1 time, og 31 seminartimer (fordelt over 12 uker). Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger merket metode og seminarer. Forelesninger i generell personlighetspsykologi er ikke obligatoriske.

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet:
For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man ikke ha mer enn 8 timers fravær på seminardelen inkludert forelesninger i metode. Dersom du blir syk og har gyldig dokumentasjon på dette fra lege, har du krav på mulighet til å kompensere for fraværet innenfor visse grenser. Det er kun ytterligere fravær på opptil 4 timer som det er mulig å få lov til å kompensere for. Dette betyr at hvis du totalt har et fravær på over 12 timer, så vil du ikke kunne få godkjent fraværet selv om du har gyldig grunn.

Det er hver students eget ansvar å holde rede på at man er innenfor gyldig fraværsgrense. Det er også ens eget ansvar å be om mulighet til å kompensere for gyldig fravær. Dette må gjøres i god tid før eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Seminarundervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

4-timers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang våren 2021.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2021.

Undervisningsspråk

Norsk