Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forpraksis med barn og unge skal gi en innføring i praktisk klientarbeid med barn og unge innenfor psykisk helsevern. Undervisningen skjer ved at studentene følger en klinisk psykolog som driver slikt arbeid. Praksis veiledes av psykolog med minst to års klinisk praksis. Veileder er ansvarlig for det undervisningsmessige opplegget og for studentenes faglige arbeid. Det er ønskelig at studentene får erfaring med selvstendig utredningsarbeid i minst en klientsak . Studentene har anledning til å legge frem anonymisert materiale fra klientarbeid i undervisningsøyemed på seminar ved PSI som foregår parallelt med praksis.
Praksisplasser skjer ved psykisk helseverninstitusjoner for barn og unge. Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester. Se for øvrig egen avtale om forpraksis barn/unge.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal:
• Utvikle kunnskap og forståelse for psykologens arbeidsoppgaver i psykisk helsevern for barn og unge. Det kan innbefatte utredning og diagnostikk og vurdering av egnet behandlingstilbud.
• Få kunnskap om ulike utredningsverktøy som anvendes for å kartlegge barn og unges psykopatologiske utviklingsforløp og symptomer
• Fortolke, begrunne og diskutere resultater og funksjonsprofiler som fremkommer gjennom undersøkelsesmetodikk i forhold til ulike psykiske vansker hos barn og unge.
• Få kunnskap om særegne problemstillinger når barn og unge er klienter.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Utvikle ferdigheter i undersøkelse av barn og unge. Anledning til å observere psykologens arbeid og utføre selvstendig undersøkelsesarbeid under veiledning anses viktig i denne sammenhengen.
• Formulere målsettinger og faglige problemstillinger knyttet til kartlegging, undersøkelse og behandling av barn og unges psykiske vansker.
• Vurdere konsekvenser av kartlegging og undersøkelse for hva slags behandlingstiltak som er hjelpsomt for det enkelte barnet, ungdommen og deres familier.
• Møte barn og unge og deres familie på en måte som bygger opp under den terapeutiske alliansen.

Generell kompetanse
• Respektere barn og unges integritet, verdighet og autonomi. Det inkluderer bevissthet om kultursensitivitet og den betydning omsorgspersoner, barnehage og skole kan ha for barn og unge.
• Ha respekt for utøvelsen av yrket som klinisk psykolog, godt forankret i fagetiske retningslinjer og aktuelt lovverk.
• Evaluere egen person i profesjonell sammenheng, spesielt med hensyn til holdninger, styrker og begrensninger samt ferdigheter i undersøkelsessituasjonen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 9. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 7. semester.

Man må ta PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge i samme semester eller før man tar forpraksisen.

Undervisning

Obligatorisk praksis. Grupper med 2-4 studenter er utplassert ukentlig 3 timer på den aktuelle institusjon i 11 uker (minimum 33 klokketimer). Praksislærer gir ukentlig veiledning og tilrettelegger praksis slik at studentene får følge aktuelle møter, klientutredninger og klientsamtaler.

Forpraksisplasser fordeles av Psykologisk institutt via studentweb. Vi gjør oppmerksom på at da det generelt er få forpraksisplasser som passer til denne typen praksis, så må studenter være forberedt på å bli sendt på praksis et stykke utenfor Oslo. Praksisplasser på dette emnet befinner seg i tillegg til Oslo og Akershus, blant annet i Vestfold, Østfold og Buskerud.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må fravær ikke overskride 15%.

Dersom man overskrider 15% fravær i forpraksis må dette evt. kompenseres på praksisplassen, dersom praksisplassen har mulighet til å tilby dette. Har praksisplassen ikke mulighet til å tilby studenten å kompensere på et annet tidspunkt, vil praksis ikke bli godkjent.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass jf. helsepersonelloven §8 første og annet ledd. "Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Avsluttende evaluering av praksis med skriftlig tilbakemelding til Psykologisk institutt.

Du skriver en kort rapport fra praksis der arbeidsoppgaver og erfaringer beskrives. Du benytter et skjema som du finner på instituttets nettsider: Evalueringsskjema Evalueringsskjemaet legges til grunn for en avsluttende samtale mellom deg og din praksislærer ved praksisplassen. Praksislærer undertegner som en bekreftelse på at praksis er fullført og returnerer deretter skjemaet til Psykologisk institutt innen 8 virkedager etter endt praksis.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2020.

Eksamen

Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk