PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Første del av emnet gir en innføring i det utviklingspsykopatologiske perspektiv og tar for seg sentrale kliniske tilstandsbilder i barne-og ungdomsalder.
Andre del tar for seg sentrale problemstillinger når barn og unge kommer til psykologisk behandling og konkretisering av ulike innfallsvinkler avhengig av barnets/ungdommens alder, problem og kontekst.

Del 1

Dette emnet gir en innføring i sentrale kliniske tilstandsbilder i barne-og ungdomsalder (0–18 år).
Du får en innføring i atferdsproblemer, emosjonelle og sosiale vansker, barn i risiko og problemer i ungdomsalderen. Du lærer de grunnleggende strategiene og metodene i utredning av barn som anvendes innenfor det psykiske helsevernet for barn og ungdom. Du får kjennskap til kategoriene i diagnosesystemet (ICD) som omhandler forstyrrelser som inntrer i barne- og ungdomsalder.

Del 2

Undervisningen er strukturert rundt fremleggelser av kasus som studentene arbeider med i forpraksis barn (PSYC 5401). I tillegg vil fremgangsmåter i klinisk arbeid med barn, ungdom og deres familier gjennomgås. Et hovedtema er knyttet til kommunikasjon i psykoterapi med barn og unge og terapeutisk endringsarbeid.

Hva lærer du?

Del 1

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Redegjøre for den utviklingspsykopatologiske forståelsesmodell og etiologiske tenkning
 • Redegjøre for hyppig forekommende tilstandsbilder i barne- og ungdomsalder.
 • Drøfte diagnostiske vurderinger
 • Gjøre rede for sammenhenger mellom kasusformulering og behandlingsplanlegging/tiltak

Ferdighetsmål

Du skal:

 • Kunne gjenkjenne de grunnleggende karakteristika hos barn med forskjellige tilstander og vansker.
 • Kunne de grunnleggende strategier og metoder i utredning av barn som anvendes innenfor det psykiske helsevernet for barn og ungdommer.
 • Kunne utvikle hypoteser som kan sammensettes i en kasusformulering, som er grunnlaget for arbeidet med behandlingsplaner.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Forstå implikasjonene av den utviklingspsykopatologiske modell, som innebærer en gjensidig påvirkning i samspillet mellom barnet og dets miljø
 • Forstå at kliniske tilstander hos barn ofte er modifiserbare og at kunnskap om normale og patologiske utviklingsprosesser kan belyse hverandre
 • Forstå at patologiske tilstander hos barn kan skape atypiske omsorgsbetingelser
 • Forstå det sammensatte bildet av svakheter og styrker som vansker hos barn ofte representerer.

Del 2

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Redegjøre for det særegne i alliansebygging og kommunikasjon med barn og unge i terapi.
 • Knytte utviklingspsykologisk kunnskap til problemforståelse og endringsarbeid.
 • Vise kunnskap om problemutviklende og problemopprettholdende faktorer.
 • Redegjøre for sentrale terapeutiske framgangsmåter i arbeid med barn og unge.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Være i stand til å lage individuelle kasusformuleringer
 • Beherske ”grunntrinnene” i alliansebygging med barn/unge og foreldre
 • Være i stand til å utforske barnets opplevelsesverden gjennom egnete kommunikasjonsformer
 • Reflektere over egnede terapeutiske metoder og intervensjoner.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kunne reflektere over egne tanker og følelser knyttet til kliniske tema.
 • Kunne reflektere over eget personlig og faglig utgangspunkt.
 • Få forståelse av egne ferdigheter og utviklingsmuligheter.
 • Utvikle respekt, åpenhet og toleranse for klient og foreldre.
 • Kunne reflektere over fagetiske dilemmaer og betydning av kulturell variasjon

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på 9. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 7. semester.

Til orientering: Man må ta PSYC5304 - Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge samtidig som PSYC5401 - Forpraksis barn/unge.

Undervisning

Del 1: Forelesninger 36 timer.
Del 2: Introforelesning på 4 timer. Seminarundervisningen på 8x4 timer (32 t). Muntlig eksamen i plenum på 4 timer. Gruppearbeid uten lærer tilstede er forventet til 12 timers tidsbruk.

Obligatorisk oppmøte (til sammen 85%) på introforelesning og seminarundervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

I tillegg er det obligatorisk oppmøte på hovedpraksisforberedende seminar (7 t) i slutten av semesteret før man tar PSYC5410- Hovedpraksis og etikk. Seminaret vil stå på timeplanen til PSYC5304 - Utredning, tilstander og behandling av barn.

Forelesningrekken i første halvdel av semesteret. Seminaret i siste halvdel av semesteret.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Todelt vurdering:
Del 1: Mappeinnlevering.

Del 2: Muntlig kasusfremleggelse i gruppe.

Med utgangspunkt i en kasusbeskrivelse skal studentene muntlig legge fram og argumentere for prosess og konklusjon i en kasusformulering med skisse til behandlingsopplegg. Dette organiseres som en PBL- oppgave for hver av gruppene og som tema for gruppearbeidet. Presentasjonen på 30 min. vil skje i plenum ved at gruppene blir slått sammen til en fellessamling på slutten av kurset. Lærerne fra kurset vil være tilstede og gi en tilbakemelding til hver av gruppearbeidene.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten har fulgt den obligatoriske undervisning som er påkrevd og at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til (jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering.)

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Emnet legges ned. Undervisning siste gang høsten 2020.

Eksamen
Vår og høst

Eksamen siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk
Norsk