Skikkethetsvurdering ved Psykologisk institutt

Skikkethetsvurdering foretas i forbindelse med utdanning til ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker.

Skikkethetsvurdering handler om å sikre at en student har faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket, og ikke utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysisk og psykiske helse, rettigheter eller sikkerhet.

Profesjonsstudiet i psykologi er omfattet av bestemmelsene for skikkethetsvurdering.

En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysisk og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. (jf. § 2 i forskriften)

Vurderingskriterier for skikkethet

Lov om universiteter og høyskoler § 4-10 gir hjemmel til at for enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Videre er ordning med skikkethetsvurdering regulert i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (herunder «forskriften»).

I henhold til § 4 i forskriften, er vurderingskriteriene for helse- og sosialfagutdanningene som følger:

a) Studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere.

b) Studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

c) Studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen.

d) Studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.

e) Studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) Studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.

g) Studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere.

h) Studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

 

Det er to former for skikkethetsvurderinger:

1. Løpende skikkethetsvurdering

Det skal foregå en løpende vurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som psykolog. Løpende skikkethetsvurdering gjelder alle studenter og skal foretas gjennom hele studietiden. Dette er blant annet begrunnet ut i fra hensynet til pasienter og klienter som studentene er i kontakt med. Det er viktig at alle profesjonsstudenter er klar over at dette er en obligatorisk del av det langsgående profesjonsstudiet, og i prinsippet gjelder studentens fungering både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet, og i forhold til alle aspekter som kan være av relevans for vurderingen av en persons skikkethet som psykolog og helsepersonell. .

Psykologisk institutt har et internt ‘Drøftingsutvalg for studentatferd’ som oppnevnes av instituttstyrer, og som har et overordnet ansvar for å sikre god kvalitet i PSI’s løpende skikkethetsarbeid. Utvalget skal blant annet ha følgende oppgaver:

 • Ha ansvar for at det foreligger god informasjon til både studenter og undervisere om det løpende skikkethetsarbeidet på PSI.
 • Fungere som en ressurs overfor lærere, veileder eller emneansvarlige som ønsker å drøfte problemstillinger knyttet til det løpende skikkethetsarbeidet på profesjonsprogrammet i psykologi.
 • Være et forum for drøfting (anonymt eller navngitt) av hva som kan være mulige tiltak i enkeltsaker der det fra emneansvarlige, medstudenter, praksissteder eller andre som er i nær kontakt med studenten har blitt formidlet observasjoner av atferd som kan være egnet til å reise tvil om skikkethet.
 • I de saker der utvalget finner det riktig skal det forberedes tvilsmelding som utgangspunkt for opprettelse av særskilt skikkethetsvurdering ved SV-fakultetet.
 • Drøftingsutvalget for studentatferd vil også kunne utføre oppgaver som del av særskilte skikkethetssaker, da på delegasjon fra institusjonsansvarlig for skikkethet ved SV-fakultetet. Dette kan for eksempel dreie seg om å bidra med utredning og vurderinger, samt å tilrettelegge for forsterket veiledning der det er vurdert at dette er noe studenten kan nyttiggjøre seg. Når medlemmer av ‘Drøftingsutvalg for studentatferd’ opererer i særskilte skikkethetssaker skal dette være klart markert. Vedkommende er også med på vurderingen av om det i enkeltsaker er grunnlag for å sende saken videre som tvilsmelding, samt å vurdere gjennomføringen og effekten av hjelpetiltak som er iverksatt i særskilte skikkethetssaker.

Utvalget består av en leder, praksiskoordinator, klinikkleder, tre vitenskapelig ansatte,  institusjonsansvarlig for skikkethet for SV-fakultetet og en administrativ sekretær for utvalget.

2. Særskilt skikkethetsvurdering

En særskilt skikkethetsvurdering begynner med at en innlevert tvilsmelding blir behandlet av delegert institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved UiO. For SV-fakultetet er dette  Ole Andre Solbakken.

Skikkethetsansvarlige kan etter en vurdering velge å 1) avslutte saken som ubegrunnet; 2)  åpne en særskilt skikkethetssak. Dette vil i regelen starte med  å innkalle studenten til en vurderingssamtale, og deretter eventuelt utrede saken videre, eventuelt sørge for iverksettelse av  videre tiltak der dette er vurdert hensiktsmessig eller 3) sende saken til videre behandling i UiOs skikkethetsnemd

Muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter en særskilt skikkethetsvurdering må bare benyttes når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studiet som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet ligger i selve studiet, dvs. studenten kan få ikke-bestått til eksamen eller ikke-godkjent praksis.

 

Hva gjør du hvis du vil melde fra?

Alle som er i kontakt med studenten kan si fra om observasjoner av atferd som kan være egnet til å reise tvil om skikkethet.

For eksempel:

 • faglærere
 • praksisveiledere
 • medstudenter
 • administrativt ansatte
 • pasienter

Når du avdekker  atferd hos en student som kan reise tvil om studentens skikkethet for yrket kan du:

 1. Snakke med studenten
 2. Drøfte det med emneansvarlig eller studentens veileder
 3. Melde det inn til PSIs Drøftingsutvalg for studentatferd

Observasjoner av atferd kan reise tvil om studentens skikkethet kan formidles muntlig eller skriftlig til konstituert faglig kontaktperson for Drøftingsutvalget for studentatferd:

Anne-Kari Torgalsbøen

eller administrativ studieleder:

Gunnar Andre Malmin

I alvorlige tilfeller eller i saker det er det er åpenbart at det er grunn til tvil om en students skikkethet kan også institusjonsansvarlig kontaktes direkte.

 

Hva skjer med saken?

Saksgang ved vurdering, fra løpende til særskilt skikkethetsvurdering:

Trinn Ansvarlig Handling Resultat
1.  Observasjon av (student)atferd som kan være egnet til å reise tvil om skikkethet Alle som er i kontakt med studenten
 • Ta problemet direkte opp med studenten og gi tilbakemelding
 • eventuelt melde fra til emne- /fagansvarlig
 • eventuelt sende melding til leder for Drøftingsutvalget for studentatferd ved PSI eller administrativ studieleder. Se trinn 2. 

Studenten korrigerer atferden sin.

ELLER

Ingen endring i studentens atferd, og man blir bekymret for studentens skikkethet for yrket.

Fører til trinn 2.

2.  Rapport om observasjon av studentatferd som kan være egnet til å reise tvil om skikkethet meldes muntlig eller skriftlig til  leder for Drøftingsutvalget for studentatferd eller til administrativ studieleder

 

 

 

Drøftingsutvalget for studentatferd ved PSI

 • Utredning av sakens forhold
 • Samtale med studenten og eventuelt andre involverte
 • Tilbud om begrenset oppfølging og veiledning
 • Oppfølgingssamtale med studenten
 • Vurdering om det er grunnlag for tvilsmelding (se under).
 • Studieleder er referent ved samtalene og har ansvar for å arkivere all dokumentasjon i ePhorte (elektronisk arkiv).

 

Vurderingskriterier:

 • a) Saken faller inn under kriteriene i 

              § 4 i forskriften.

 • b) Saken har vært tilstrekkelig utredet og fulgt opp på instituttnivå.
 • c) Studentens atferd har tidligere vært gjenstand for bekymring.
 • d) Der studenten har strøket på hovedpraksis skrives det i regelen en tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethet

 

Studenten korrigerer atferden sin. Saken avsluttes.

ELLER

Ingen endring i atferd. Utvalget vurderer at saken faller inn under ett eller flere av punktene i §4 i forskriften og sender tvilsmelding til institusjonsansvarlig for skikkethet ved SV-fakultetet. 

Fører til trinn 3. 

3. Saken sendes til UiOs institusjonsansvarlige for skikkethet ved SV-fakultetet UiOs institusjonsansvarlige for skikkethet ved SV-fakultetet Saksgang for særlig skikkethetsvurdering

 Institusjonsansvarlig på fakultetet avslutter saken som ubegrunnet. 

ELLER

Institusjonsansvarlig på fakultetet oppretter særskilt skikkethetssak. Studenten informeres om dette og innkalles til vurderingssamtale. Eventuelle videre utredninger eller tiltak iverksettes, gjerne via Drøftingsutvalget for studentatferd ved PSI.

Hvis effekten av tiltakene vurderes som vellykket kan skikkethetssaken avsluttes.

ELLER

Fakultetet mener det fortsatt er grunnlag for en tvilsmelding. En begrunnet tvilsmelding sendes til skikkethetsnemda ved UiO (fører til trinn 4). 

4. Tvilsmelding sendes fra fakultetets skikkethetsansvarlige til skikkethetsnemda Institusjonsansvarlig ved UiO Saksbehandlingen følger bestemmelser i forskriften. 

**I alvorlige tilfeller kan fakultetet beslutte å sende tvilsmelding til institusjonsansvarlig ved UiO uten å gå veien om utvidet oppfølging og veiledning.

 

Har du spørsmål?

Kontakt: 

Se også:

 

Publisert 16. aug. 2018 12:45 - Sist endret 8. jan. 2020 09:55

 

Publisert 16. aug. 2018 12:45 - Sist endret 1. juni 2021 11:01