Dette emnet er nedlagt

PSYC6511 – Psykologisk arbeid med flyktninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i psykologisk arbeid med mennesker med flyktningbakgrunn. Du vil få en oversikt over ulike psykologiske aspekter knyttet til flukt, overgrep og eksil og det vil være vekt på hvilke konsekvenser som flukt og overgrep har for den enkelte og for familien. Du vil bli kjent med kulturpsykologiske perspektiver, og ulike tilnærminger innen psykologisk arbeid i interkulturell sammenheng. Fagetiske problemstillinger i dette arbeidet vil bli diskutert og belyst og gjennom praktiske øvelser, rollespill og demonstrasjoner vil du få innblikk i dette feltet samt konkret erfaring fra å gjennomføre en klientsamtale med hjelp av tolk.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Etablere forståelse for praktisk psykologisk arbeid i en interkulturell sammenheng
• Resonnere omkring hvordan ulik kulturbakgrunn, samt ulike erfaringer knyttet til tvungen migrasjon og etablering i et nytt land kan påvirke menneskers erfaring og utvikling
• Gjøre rede for ulike perspektiver på flukt og migrasjon, og hvilke konsekvenser dette kan ha for psykologisk fungering
• Presentere sentral kunnskap om flyktningsituasjonen i verden og om de største menneskerettighetsutfordringene i den forbindelse
• Forstå psykologiske konsekvenser av brudd på sentrale menneskerettigheter

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Utvikle kritisk tenkning og etisk refleksjon omkring psykologisk arbeid i en interkulturell sammenheng
• Utvikle et reflektert forhold til egne holdninger og væremåter i arbeid med mennesker med annen språk- og kulturbakgrunn enn du selv
• Anvende psykologisk kunnskap i møte med mennesker med flukt- og traumebakgrunn
• Gjennomføre klientsamtale med tolk

Generell kompetanse
• Beskrive og diskutere psykologisk arbeid med mennesker med annen kultur- og språkbakgrunn enn flertallet i samfunnet
• Diskutere ulike aspekter av migrasjon og flukt for mennesker som er i en slik situasjon og de utfordringer dette har for psykologisk arbeid
• Vise respekt for andre menneskers integritet, verdighet og autonomi

Opptak og adgangsregulering

Fordypningsemne som er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsstudiet i psykologi. Emnet kan tas etter fullført 6. semester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. til og med 6. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

Obligatorisk deltakelse på 30 timer seminar samt 2 samtaletimer med tolk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på 6.-11. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 6 semestre.

Eksamen

Muntlig presentasjon i plenum

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Kurset er avlyst høsten 2013.

Undervisningsspråk

Norsk