Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjør deg kjent med sentrale begreper, grunnlagsproblemer og temaer innen sosialantropologisk teori og metode. Det vil bli lagt vekt på å synliggjøre det nære forholdet mellom teori og metode generelt innenfor fagets forskningstradisjon. Emnet vil særlig gi en forståelse av begreper som etnografi, sammenligning og kontekstualisering, og hvordan disse forholder seg til hverandre i datainnhenting og analyse.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Forstå gangen i en antropologisk analyse, med vekt på sammenhengen mellom etnografisk beskrivelse og utvikling av relevante tolkningsrammer.
 • Innsikt i de vitenskapsteoretiske ståstedene etnografisk metode bygger på.
 • Kunne ta stilling til de grunnlagsproblemer og etiske vurderinger deltakende observasjon reiser.

Ferdigheter

 • Anvende antropologisk teori og metode i en praktisk feltarbeidssituasjon.
 • Utvikle en tematisk eller analytisk idé eller interesse til en fruktbar og operasjonalisert problemstilling.
 • Utforme forskningsopplegg for bruk av etnografisk metode i samfunn av ulik skala og kompleksitet.
 • Identifisere, avgrense og samle inn relevante data for å belyse en problemstilling på uttømmende vis.
 • Foreta begrunnede valg av forklaringsmodeller og tolkningsrammer for å belyse empiriske mønstre.
 • Kompetanse til å orientere seg systematisk i faglitteraturen.

Generell kompetanse

 • Forstår forskjellen mellom forskningsbasert kunnskap, meningsoppfatninger og ”synsing”.
 • Bedre i stand til å vurdere bruk og formidling av forskning i det offentlige.
 • Orientert om utfordringer forbundet med forskningsetikk
 • Integrere egne undersøkelser med vitenskapelig og analytisk tenkning, og hvordan resultatene fra undersøkelsen/feltarbeidet skal formuleres for å møte vitenskapelige kriterier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis en kombinasjon av forelesninger og seminarer i dette emnet. Undervisningen gis på norsk eller engelsk. Deltagelse i seminargruppe er anbefalt.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Praktiske råd for å skrive hjemmeoppgaver for sosialantropologer

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Oppgaven blir gitt på norsk og engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensresultater vil være tilgjengelige i StudentWeb senest tre uker etter eksamen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Emnet skal legges ned. Siste undervisningssemester var høsten 2018.

Eksamen

Høst 2019

Emnet skal nedlegges. Siste eksamen i emnet gis høsten 2019

Undervisningsspråk

Norsk