Dette emnet er nedlagt

STV2300 – Komparativ politikk 2 (fordypningsemne)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Eksamen i emnet avholdes siste gang høsten 2015 og kan kun avlegges av studenter som tidligere har bestått undervisningen/obligatorisk aktivitet, eller som ønsker å forbedre sin karakter. Send en e-post til info@sv.uio.no innen 1. september 2015 for å bli meldt til eksamen høsten 2015.

Fra og med høsten 2015 tilbyr Institutt for statsvitenskap tre fordypningsemner i komparativ politikk:

Dette gir større valgfrihet enn tidligere med muligheter for spesialisering innenfor områder som er av spesiell interesse. I fordypningen i 90-gruppa i statsvitenskap kan STV2300 erstattes av hvilket som helst annet av de tre nye emnene. Vær oppmerksom på at emnene tilbys i ulike semestre.

 

«Komparativ politikk» er et hovedområde innen faget statsvitenskap. STV2300 (KP2) bygger videre på begreper og teorier fra innføringsemnet STV1300 (KP1), men kan også tas uavhengig. Emnet tilbyr, for det første, fordypning i komparative tilnærminger og metode. For det andre utvides den geografiske spesialiseringen ved at det gis en særlig opplæring i politiske strukturer, institusjoner og aktører i Europa – på nasjonalt nivå, men også innen EU-systemet. For det tredje tar emnet for seg andre sentrale temaer innen komparativ politikk: demokratiske politiske institusjoners virkemåte, statsdannelse og nasjonsbygging, samt regimer og regimeendring med vekt på demokratisering.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • Fordype deg i utviklingen av komparativ politikk som fagområde og i prinsipper for komparativ forskningsmetode
 • Få ytterligere innsikt i sentrale begreper og teorier om politiske strukturer, institusjoner, aktører og prosesser i ulike land, og oppnå spesifikk empirisk kunnskap om politiske forhold i Europa (likheter og variasjon), inkludert EU.
 • Lære om sammenhengen mellom utformingen av politiske institusjoner og demokratiets virkemåte (som økonomiske effekter).
 • Lære om sentrale begreper, teorier og empiriske funn hva gleder statsbygging og regimeendring (demokratisering) i ulike land/regioner.

Ferdigheter

Du skal:

 • Kunne drøfte i hvilken grad og hvorfor politiske forhold varierer mellom (europeiske) land.
 • Kunne vurdere sentrale demokratiske institusjoners virkemåte.
 • Kunne definere og diskutere sentrale begreper innen studiet av politiske regimer og regimeendring.
 • Få innsikt i ulike demokratiseringsperioder, og forstå drivkreftene bak overgangen fra autoritære til demokratiske regimer og demokratiers fall.
 • Kunne anvende teoriske perspektiver i analyse av staters politiske utvikling.

Generell kompetanse

 • Du får trening i å anvende teoretisk og begrepsmessig kunnskap om politiske forhold samt å syntetisere og fremstille kunnskap fra forskjellige kilder.

Opptak og adgangsregulering

Eksamen i emnet avholdes siste gang høsten 2015 og kan kun avlegges av studenter som tidligere har bestått undervisningen/obligatorisk aktivitet, eller som ønsker å forbedre sin karakter.

Send en e-post til info@sv.uio.no innen 1. september 2015 for å bli meldt til eksamen høsten 2015.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

STV1100 – Politisk teori og STV1300 – Komparativ politikk bør avlegges i forkant.

Undervisning

Undervisning gis i form av 10 forelesninger og 5 dobbelttimer seminarundervisning.

På seminarene må følgende obligatoriske aktiviteter gjennomføres for at studentene skal kunne fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk oppmøte første gang i seminarrekken. Studenter som ikke møter opp første gang blir automatisk slettet fra deltakerlisten
 • Skrive og presentere seminaroppgave
 • Å være opponent på andres oppgaver

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet og oppmøte må meldes til instituttet senest tre virkedager etter at aktiviteten skulle vært gjennomført. Dette meldes på eget skjema  sammen med sa og må dokumenteres med legeerklæring. Egenmelding og legeerklæring leveres i ekspedisjonen i 7.etg.

Ta også umiddelbart kontakt med seminarleder ved fravær fra obligatorisk aktivitet. Aktiviteten du er fraværende fra skal utsettes til en senere samling. Dersom det ikke er mulig å ta igjen aktiviteten, må du levere søknad til instituttet om fritak fra aktiviteten sammen med egenmelding/legeerklæring.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen. Godkjente obligatoriske aktiviteter er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

 

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad med begrunnelse om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet senest tre uker før eksamensdato. Mottar du ikke svar på søknaden innen tre virkedager bør du kontakte instituttet og forsikre deg om at søknaden er mottatt. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå som et av de to emnene på 2000-nivå (fordypningsemner) som må velges i fordypningen (90-gruppen) i bachelorprogrammet i statsvitenskap. Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i Europastudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det tilbys ikke undervisning i emnet

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info