STV2318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er å gi en innføring i sentrale forhold knyttet til holdninger og verdier, og hvordan holdninger og verdier brukes i politisk kommunikasjon mellom velgerne og de politiske partiene.

Holdninger og verdier er sentrale elementer i folks trossystemer. 

Verdier er individers oppfatninger om sentrale mål i livet og hvilke midler det er riktig å bruke for å nå dem. Holdninger er forbundet med ulike objekter eller situasjoner. Viktige politiske holdninger er ofte forbundet med sentrale politiske stridsspørsmål.

Politiske konfliktlinjer er relativt varige motsetninger i befolkningen. Slike konfliktlinjer har gjerne basis i sosialstrukturelle forhold (ulike religiøse grupper, ulike sosiale klasser ol) og er ofte forbundet med stemmegivning på ulike politiske partier. Mye tyder på at verdier og holdninger har blitt viktigere for folks stemmegivning.  Kurset tar opp forhold som:

 • Hvilken rolle spiller holdninger og verdier som forklaringsvariabler for stemmegivning?
 • Hva er forholdet mellom sosial struktur, holdninger og verdier og stemmegivning?

Emnet tar sikte på å gi en innføring i teoretiske og empiriske forhold forbindelse med forholdet mellom verdier, holdninger og partivalg. Politisk kommunikasjon mellom politiske partier og velgerne - med vekt på medienes rolle - vil bli analysert i sammenheng med den rollen politiske holdninger og verdier spiller i forbindelse med valg. Emnet vil inkludere sentrale komparative studier.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • gjøre rede for hvordan holdninger og verdier defineres og anvendes innenfor samfunnsvitenskapelige analyser og statsvitenskapelige analyser spesielt.
 • gjengi hvordan konfliktlinjer er definert og analysert empirisk i faglitteraturen
 • forklare hva politisk kommunikasjon er, og hvilke rolle mediene spiller for å formidle holdninger og verdier mellom de politiske elitene (partiene) og velgerne.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan du:

 • måle sentrale holdnings- og verdidimensjoner
 • tolke og forstå analyser med holdninger og verdier som forklaringsvariabler for politisk atferd (stemmegivning).
 • systematisk analysere politisk kommunikasjon av verdier, holdninger og politiske stridsspørsmål mellom de politiske partiene og velgerne.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kritisk kunne vurdere andres og egne analyser av de tema som tas opp på kurset.
 • Reflektere over ulike aspekter ved undersøkelser om holdninger, verdier og offentlig opinion.
 • Reflektere over hvordan man best kan gjennomføre studier av politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer både i Norge og andre land

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

STV1300 – Komparativ politikk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

4-timers eksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Emnet tilbys kun dette semesteret. 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk