STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på eksamen dette semesteret grunnet korona-situasjonen: Skoledelen av eksamen vil erstattes av en hjemmeoppgave, tidspunktet vil bli det samme som opprinnelig.

 

Formålet med emnet er å gi en innføring i sentrale forhold knyttet til holdninger og verdier, og hvordan holdninger og verdier brukes i politisk kommunikasjon mellom velgerne og de politiske partiene.

Holdninger og verdier er sentrale elementer i folks trossystemer. 

Verdier er individers oppfatninger om sentrale mål i livet og hvilke midler det er riktig å bruke for å nå dem. Holdninger er forbundet med ulike objekter eller situasjoner. Viktige politiske holdninger er ofte forbundet med sentrale politiske stridsspørsmål.

Politiske konfliktlinjer er relativt varige motsetninger i befolkningen. Slike konfliktlinjer har gjerne basis i sosialstrukturelle forhold (ulike religiøse grupper, ulike sosiale klasser ol) og er ofte forbundet med stemmegivning på ulike politiske partier. Mye tyder på at verdier og holdninger har blitt viktigere for folks stemmegivning.  Kurset tar opp forhold som:

 • Hvilken rolle spiller holdninger og verdier som forklaringsvariabler for stemmegivning?
 • Hva er forholdet mellom sosial struktur, holdninger og verdier og stemmegivning?

Emnet tar sikte på å gi en innføring i teoretiske og empiriske forhold forbindelse med forholdet mellom verdier, holdninger og partivalg. Politisk kommunikasjon mellom politiske partier og velgerne - med vekt på medienes rolle - vil bli analysert i sammenheng med den rollen politiske holdninger og verdier spiller i forbindelse med valg. Emnet vil inkludere sentrale komparative studier.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • Få kunnskap om hvordan holdninger og verdier defineres og anvendes innenfor samfunnsvitenskapelige analyser og statsvitenskapelige analyser spesielt.
 • Få kunnskap om hvordan konfliktlinjer er definert og analysert empirisk i faglitteraturen
 • Få kunnskap om hva politisk kommunikasjon er, og hvilke rolle mediene spiller for å formidle holdninger og verdier mellom de politiske elitene (partiene) og velgerne.

Ferdigheter

Du skal:

 • Lære hvordan en kan gå fram for å måle sentrale holdnings- og verdidimensjoner
 • Lære hvordan en kan gjennomføre analyser med holdninger og verdier som forklaringsvariabler for politisk atferd (stemmegivning).
 • Lære hvordan en kan studere den politiske kommunikasjonen av verdier, holdninger og politiske stridsspørsmål mellom de politiske partiene og velgerne.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kritisk kunne vurdere andres og egne analyser av de tema som tas opp på kurset.
 • Reflektere over ulike aspekter ved undersøkelser om holdninger, verdier og offentlig opinion.
 • Reflektere over hvordan man best kan gjennomføre studier av politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer både i Norge og andre land

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram (frist 1. august/ 5. januar).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Det er en fordel om studentene har avlagt STV1300 – Introduction to Comparative Politics og STV2300 – Komparativ politikk 2 (fordypningsemne) (nedlagt), STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (videreført) eller STV2360 – Democratic Institutional Design  

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte og tilstedeværelse hele dagen som er satt av til studentpresentasjoner 

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

6-timers skoleeksamen og kvalifiseringspresentasjon.

Kvalifiseringspresentasjonen er en muntlig presentasjon om oppgitt tema som vurderes til bestått/ikke-bestått.

Tidligere eksamensoppgaver.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Dersom du ønsker å få oppgaveteksten på engelsk, må du sende en søknad til instituttet senest to uker før skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk