Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i ulike tilnærminger der tekst benyttes som empirisk materiale. Sentrale teoretiske perspektiver på teksters samfunnsmessige og politiske betydning vil bli presentert. Ulike former for diskursanalyse vies mye oppmerksomhet, sammen med forholdet mellom ideer, retorikk og diskurs. Emnet tilbyr både en konkret verktøykasse for tekstanalyse og kunnskap til å vurdere forutsetninger og konklusjoner i foreliggende analyser. Formålet er å utvikle metodisk bevissthet samt å bygge nødvendige ferdigheter for å gjennomføre gode samfunnsvitenskapelige tekstanalyser i praksis.

Hva lærer du?

Kunnskaper
Studentene skal:

  • Bli kjent med sentrale begreper, analysestrategier og metoder for samfunnsvitenskapelig arbeid med tekster.
  • Bli kjent med forskjellige tekstanalytiske tradisjoner og retninger.
  • Få en god forståelse av tekster betydning som samfunnsvitenskapelige analyseobjekter.

Ferdigheter
Studentene skal:

  • Bli i stand til å vurdere relevansen og fruktbarheten av ulike tekstanalytiske tilnærminger i forhold til statsvitenskapelige problemstillinger.
  • Bli i stand til selv å gjennomføre teoretisk og metodisk velfunderte tekstanalyser.
  • Bli reflekterte og kritiske lesere av andres tekstanalyser.

Generell kompetanse
Studentene skal:

  • Utvikle ferdigheter til å håndtere og analysere store mengder tekstmateriale.
  • Styrke evnen til kritisk tenkning rundt politikk, makt og formidling.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om å bli hospitant på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelor i statsvitenskap eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i statsvitenskap eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STV4104B – Tekstanalyse (nedlagt)

Undervisning

Emnet vil bestå av 10 dobbelttimer forelesning.

Eksamen

Hjemmeoppgave og muntlig presentasjon.

Du blir vurdert ut fra en hjemmeoppgave med selvvalgt problemstilling på 15-20 sider og en muntlig presentasjon av den (med kort eksaminasjon). Den muntlige delen har en samlet ramme på 15-20 minutter. Det gis én samlet karakter der oppgaven teller ¾ og presentasjonen (med eksaminasjon) ¼. For å bestå emnet må både hjemmeoppgaven og muntlig være bestått. Hjemmeoppgaven skal tematisk høre inn under emnet, og den skal ha forankring i pensum. Tema og problemstilling skal være forhåndsgodkjent av emneansvarlig. Det gis bokstavkarakter.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk