STV4288 – Sikkerhetspolitikk i Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Afrika er i endring, mens noen stater er i ferd med å knekke statsbyggingskoden og fremstår som mer institusjonelt stabile er andre ekstremt sårbare og herjet av politisk vold og ikke-statlige væpnede bevegelser. Enhetene i det afrikanske internasjonale systemet er derfor ikke en ensartet gruppe. Noen fremstår som relativt enhetlige aktører i sin utenrikspolitiske praksis, mens i andre formes statens utenrikspolitiske betydning vel så mye av aktører og aktiviteter som ikke er en del av staten. Dette innebærer at selvom brorparten av teori om internasjonal politikk gjør krav på universiell gyldighet er det faktorer ved enhetene i det afrikanske internasjonale systemet som gjør at genrell teori om internasjonal politikk må brukes med omhu. Formålet med emnet er derfor å bidra til større forståelse både for Afrika som et internasjonalt system, de ulike sub-systemene nord, sør, øst og vest på kontinentet, hvordan de påvirker og overlapper hverandre, og hvordan statene som systemets hovedenheter opererer og fungerer. Emnet vil derfor gi en grundig innføring i faktorene former afrikansk sikkerhetspolitikk på systemnivå og innad i statene. Vi vil ta utgangspunkt i ulike generelle teorier om sikkerhetspolitikk og staters oppbygging og logikk, og supplere dette med teoretiske og konseptuelle bidrag som er basert på detaljerte empiriske studier i Afrika. Vi vil legge vekt på at afrikanske stemmer kommer til orde på pensum.

I emnet vil vi

 • diskutere anvendbarheten av ulike teorier sett i forhold til afrikansk politikk og sikkerhetspolitikk
 • gi en innføring i de sikkerhetspolitiske utfordringene som eksisterer i ulike deler av Afrika

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal

 • lære om logikken i afrikansk politikk og sikkerhetspolitikk  
 • tilegne deg kunnskaper om det afrikanske statssystemet og de ulike aktørene i dette 
 • få innsikt i sub-regionenes betydning for afrikansk sikkerhetspolitikk
 • bli bevisst på forholdet mellom empiri og teori i studier av afrikansk sikkerhetspolitikk  

Ferdigheter

Du skal

 • forstå hvordan de teoretiske perspektivene kan anvendes i en masteroppgave
 • få evnen til å diskutere og utvikle innsikt i de ulike teoretiske perspektivene
 • bli i stand til å arbeide med afrikansk politikk i nasjonale og internasjonale organisasjoner og i det norske statsapparatet

Generell kompetanse

Du skal

 • oppøve din generelle analytiske kompetanse
 • utvikle kompetansen til å arbeide selvstendig med empirisk og teoretisk materiale sett i sammenheng
 • styrke din evne til systematisk og kritisk tenkning i tilknytning til afrikansk sikkerhetspolitikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram(frist  1. august og 5. januar for hhv. høst- og vårsemesteret).

Undervisning

Forelesninger og seminarer. 

Undervisningen vil foregå intensivt over en periode på 5 uker med eksamen i den 6. uken.

Eksamen

Hjemmeoppgave.

Studentene vurderes ut fra en hjemmeoppgave (3500 til 5000 ord). Studentene velger selv problemstilling for hjemmeoppgaven, men den må være godkjent av emneansvarlig.

Sensorveiledning

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk