Dette emnet er nedlagt

STV4306B – Politiske partier i representative demokratier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet innen komparativ politikk handler om politiske partier i representative demokratier. Søkelyset rettes teoretisk og empirisk mot partiene og deres virkemåte i det politiske system – fra sivilsamfunn til regjeringskontor. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske og metodiske tilnærminger på feltet og det er komparativt orientert. Pensumlitteraturen legger hovedvekt på partier i gamle demokratier, men vier også partier i nye demokratier oppmerksomhet.

Hva lærer du?

Emnet tar for seg partienes utvikling hva gjelder struktur, ideologi og atferd, både på organisasjons- og systemnivå. Det handler om partienes virksomhet i sivilsamfunnet og ved valg, men også om partiene som enheter i lovgivende og utøvende makt. Emnet gir videre innsikt i hvilke faktorer som former ulike egenskaper ved partier og partisystemer, og endringer i disse. Dessuten vil analyser av partiutviklingens konsekvenser for demokratiet diskuteres.

Kunnskaper
Du skal:

 • Få oversikt over sentrale teoretiske begreper og perspektiver på feltet
 • Utvikle dypere teoretisk forståelse av politiske partier og partisystemers natur
 • Tilegne deg ny empirisk kunnskap om politiske partier og partisystemer på tvers av land
 • Lære om utviklingen av partienes struktur, ideologi og atferd over tid, på begge nivå
 • Få innsikt i partienes virkemåte; sammenhengen mellom partier og demokrati

Ferdigheter
Du skal:

 • Kunne redegjøre presist for sentrale begreper og teorier innen partiforskningen
 • Evne å foreta sammenlignende empiriske analyser av partipolitiske forhold
 • Kunne analysere drivkreftene bak utviklingen av politiske partier
 • Få kompetanse til å drøfte sammenhengen mellom partier, partisystemer og demokrati
 • Kunne syntetisere kunnskap fra forskjellig kilder og fra ulike deler av fagområdet

Generell kompetanse
Du skal:

 • Oppøve din generelle analytiske kompetanse
 • Utvikle evnen til å arbeide med empirisk materiale
 • Få trening i muntlig presentasjon og diskusjon av faglig stoff
 • Bli bedre til å lese fagtekster formålsrettet og kritisk

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet i statsvitenskap.

Det er mulig å søke om å bli opptatt som hospitant
på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorprogram i statsvitenskap eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorprogram i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet vil ha 10 dobbelttimer med forelesninger/seminarer, med to møter hver uke i undervisningsperioden, muligens inkludert én gjesteforelesning. Undervisningen foregår intensivt i en periode på 5. uker, med eksamen i den 6. uken. Det legges opp til aktiv studentdeltakelse i form av muntlig presentasjon av et pensumbidrag underveis i forelesningsrekken (ved hjelp av Power Point e.l.). Det vil etter planen også arrangeres et ettermiddagsseminar om aktuelt tema i tilknytning til emnet, med innleder fra det politiske liv, sentralforvaltning eller massemedia.

Eksamen

Hjemmeoppgave med fritt valgt tema innenfor emnets ramme og en skriftlig eksamen (3 timer).

Hjemmeoppgaven kan besvares individuelt (10-15 sider) eller som gruppebesvarelse (maks. 20 sider for 2 og 30 sider for 3 personer). Ved vurdering gis skoleeksamen større vekt enn hjemmeeksamen, men den teller aldri mer enn 60% av karakteren.

Alle hjemmeoppgaver, også de med selvvalgt problemstilling, skal reflektere pensum på emnet der de leveres. Selvvalgte problemstillinger skal godkjennes av emneansvarlig før hjemmeoppgaven innleveres. Hvis en slik hjemmeoppgave ikke har forankring i pensum, og problemstillingen ikke er forhåndsgodkjent, skal karakteren F settes. For å bestå emnet, må hjemme- og skoleeksamen være bestått i samme semester som undervisningen gis. Det gis én samlet bokstavkarakter.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for statsvitenskap senest to uker fø skoleeksamen. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Søknad om tilrettelagt skoleeksamen sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Søknad om tilrettelegging i andre typer eksamen, sendes til emneeier/institutt.

Evaluering av emnet

Det foretas underveisevalueringer av emnet hver gang det arrangeres undervisning. Det foretas en periodisk sluttevaluering hvert fjerde år.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk