STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Offentlig politikk påvirkes av mange ulike forhold, som kampanjer fra aktivister, lobbyisme fra bedrifter, politikere i maktposisjoner, etablerte tradisjoner i departementene eller internasjonale avtaler. Deltagerne på dette kurset får verktøy til å bedre kunne forstå hva og hvem som har mest betydning for utfallet i konkrete politiske saker.

Studentene blir gjort kjent med et bredt spekter av statsvitenskapelige teorier. Mens noen av disse tilnærmingene får frem hvordan enkeltpersoner eller organisasjoner kan få til overraskende mye, peker andre på hvordan økonomiske, organisatoriske eller kulturelle forhold fremmer noen hensyn fremfor andre. Deltagerne vil bli utfordret til å ta standpunkt til ulike teoriers fordeler og ulemper.

Alle stegene i den politiske beslutningsprosessen vil bli analysert, fra en sak settes på den politiske dagsordenen, til politiske vedtak fattes for så å bli iverksatt. Kurset gir innføring i analyser av offentlig politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og studentene trenes i å forstå hvordan de ulike nivåene kan påvirke hverandre.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne, vil du

Kunnskaper

 • Kjenne godt til bredden av politiske virkemidler staten har til rådighet.
 • Ha god forståelse for hva en rekke sentrale statsvitenskapelige teorier sier om hvem og hva som kan påvirke offentlige politikk.
 • Ha god forståelse for hvordan ulike statsvitenskapelige teorier kan brukes til å forstå de ulike stegene i en beslutningsprosess, fra dagsordensetting til politiske vedtak, og deretter iverksetting.
 • Ha innsikt i det komplekse samspillet mellom nasjonale og internasjonale forhold som former offentlig politikk. 
 • Være bevisst på mangfoldet av utfordringer knyttet til gjennomføring av politiske beslutninger.

Ferdigheter

 • Kunne utvikle velbegrunnede analyser av hvilke faktorer som påvirker politiske utfall mest, som for eksempel økonomisk makt, kulturelle tradisjoner, fordeling av formell autoritet og ulike former for påvirkningsarbeid.
 • Kunne gjøre deg opp en velbegrunnet mening om styrkene og svakhetene til de mest sentrale statsvitenskapelige tradisjoner i studiet av offentlig politikk.
 • Kunne gjennomføre selvstendige, nyanserte og klare skriftlige analyser av årsakene til bestemte politiske utfall.

Generell kompetanse

 • Kunne vurdere hva som er politisk mulig å få vedtatt og gjennomført i konkrete tilfeller, og være bevisst på at det poliske mulighetsrommet varierer mellom saksfelt, geografiske områder og over tid.
 • Kunne utforme konkrete og velbegrunnede strategier for politisk påvirkning, styring og iverksetting.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Søk om adgang til emnet hvis du er tatt opp til et annet masterprogram (frist  1. august og 5. januar for hhv. høst- og vårsemesteret).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i statsvitenskap eller tilsvarende.

Undervisning

Forelesninger og ett seminar.

I seminaret skal du

 • presentere en skisse til semesteroppgaven.
 • levere skissen i forkant av seminaret, slik at den er tilgjengelig for de øvrige deltakerne.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på seminaret.

Undervisningen går over fem uker og eksamen er i den sjette uken.

Eksamen

2-timers skoleeksamen og semesteroppgave.

Skoleeksamen:

 • gjennomføres i uke tre av bolken.
 • må være bestått for at du skal kunne levere semesteroppgaven.

Semesteroppgaven:

 • skal ha et omfang på 3500-5000 ord (opp til 6000 ord dersom to jobber sammen).
 • skal ha en selvvalgt problemstilling. Denne må godkjennes av emneansvarlig.
 • skal følge retningslinjene for formelle krav til innlevering av oppgaver.
 • kan skrives alene eller i grupper på to.

Semesteroppgaven teller mer enn skoleeksamen. Det gis én samlet karakter. Du må bestå skoleeksamen og semesteroppgaven i samme semester.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å søke om engelsk oppgavetekst er to uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Vår 2021

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk