Dette emnet er nedlagt

TIK4092 – Masteroppgave - lang versjon

Kort om emnet

Masteroppgaven er en forskningsrapport som skrives til slutt i studiet, og den skal oppfylle alminnelige krav til vitenskapelig publisering. Det er rom for å behandle empiriske, så vel som rent teoretiske eller normative spørsmål. Masteroppgaven skal inneholde en presis problemstilling, begrunnede metodevalg og systematisk argumentasjon. Studentene er selv ansvarlige for valg av tema for oppgaven, undersøkelsesopplegg og gjennomføring. Ta gjerne kontakt med relevante faglærere før du søker om veileder, for å få råd om temavalg og informasjon om mulig tilknytning til forskningsprosjekter. Kandidater må semesterregistrere seg på dette masteremnet det semester oppgaven innleveres. Masteroppgaven må ikke være lenger enn 40.000 ord inkludert referanseliste, innholdsfortegnelse osv. TIK anbefaler en oppgavelengde på 70-80 sider. Oppgaven skal skrives i 12 punkts størrelse, linjeavstand 1,5.

Hva lærer du?

Masteroppgavene bør tematisk legges nært opp til TIKs forskning og prosjekter. Erfaring tilsier at oppgaver som skrives integrert i aktivt forskningsmiljø og -prosjekter som fortrinnsvis omfatter mer enn en forsker, får god oppfølging av veiledere, og at studentene på denne måten får økt innsikt i hvordan forskning i praksis gjennomføres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forbeholdt studenter opptatt på programmet "Master i teknologi, innovasjon og kunnskap".

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap

Undervisning

Programmet oppnevner veileder som skal gi veiledning i et omfang av 35 timer (10-15 kontaktmøter inkludert forberedelse).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering av avhandlingen i 4 eksemplarer skal finne sted siste mandag i mai måned innen kl. 15. Eksemplarene skal leveres til studiekonsulenten på kontorromnummer 710, Eilert Sundts hus.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

50

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk