TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

TIK4001 er en introduksjon til de tverrfaglige områdene innovasjonsstudier og vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Emnet fungerer som felles introduksjonsemne for masterprogrammene TIK og ESST. Formålet er å gi studentene et overblikk over utviklingen av og forskningen innenfor begge feltene. Studentene introduseres for utviklingen av kunnskapssamfunnet, og ser på hvordan ulike former for kunnskap inngår i økonomi og innovasjonsprosesser. Emnet gir et innblikk i hvilken innvirkning ny teknologi og kunnskap har på blant annet helse, krig, miljø og velstand. Emnet deles inn i moduler.

Moduler

 1. Introduksjon
 2. Vitenskaps- og teknologistudier (STS)
 3. Innovasjonsstudier

Hva lærer du?

Kunnskap

 • overblikk over utviklingen av og teoretiske perspektiver innenfor de tverrfaglige feltene teknologi- og vitenskapsstudier og innovasjonsstudier.
 • de grunnleggende trekkene i kunnskapssamfunnet, og konsekvenser av dette.
 • samspillet mellom ulike aktører i forskjellige deler av samfunnet, og hvordan deres interaksjon former utvikling
 • vitenskapelige kontroverser i møtet mellom natur og kultur i bred forstand, og hvordan dette spiller inn på politisk agenda
 • grunntrekkene i innovasjonsteori og utviklingen av innovasjonssystemer,
 • ulike former for styring av innovasjon, og konsekvenser for politiske prosesser

Ferdigheter

Kandidatene skal

 • Kunne forstå og analysere aktuelle samfunnsdebatter og pågående teknologiske endrings- og innovasjonsprosesser
 • Identifisere og analysere ulike perspektiver i offentlig debatt
 • Identifisere relevante metodologiske tilnærminger og benytte seg av denne
 • Kunne delta på en engasjert og selvstendig måte i gruppeprosesser der argumentasjon og refleksjon er strategier for å tilnærme seg og forstå innovasjonsprosesser og samspillet mellom vitenskap og samfunn

Kompetanse

Kandidatene skal

 • Ha en grunnleggende bevissthet om etiske dimensjoner og dilemmaer knyttet til teknologiske og vitenskapelige endringsprosesser
 • Kunne tilpasse og formidle faglige vurderinger til eksperter innenfor innovasjon og teknologi- og innovasjonsstudier, og til den bredere allmennheten
 • Kunne anvende vitenskapelige metoder til å analysere spørsmål knyttet til teknologiens muligheter og utfordringer.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med studierett på masterprogrammene Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år) og ESST - Society, Science and Technology in Europe (master - halvannet år).

Undervisning

Undervisningen foregår fra uke 33 t.om uke 49. 

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte på 80% av forelesningene
 • Quiz/ muntlige presentasjon (modul 1)
 • To skriftlige essays (modul 2 og 3)

De muntlige presentasjonene og skriftlige essayene er knyttet til hver sin modul. Modul 1 og 4 inneholder muntlige presentasjoner, og modul 2 og 3 inneholder skriftlige essays. Alle må gjennomføres og bestås for at studentene skal kunne ta eksamen.

Essayene skal være på 3-5000 ord. Oppgavetekst utleveres på slutten av hver modul, og så har studentene 1 ukes undervisningsfri for å skrive essay. Hvis en student stryker på første forsøk, får hun muligheten til å revidere essayet og levere på nytt.

Foreleserne registrerer både oppmøte og deltakelse på muntlige presentasjoner.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktivitet må være godkjent for å lov til å ta eksamen. Antall ord på eksamen: 4500 (+/- 10%).

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

ESST-studenter skal levere inn besvarelsen på engelsk. TIK-studenter kan velge å skrive på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

TIK- og ESST-studenter får automatisk tilsendt begrunnelse. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk