DIAK1001 – Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieemnet har tre hovedtemaer:

  • Teologiske og etiske forutsetninger for tjeneste og omsorg
  • Historisk blikk på kirkelige omsorgstradisjoner
  • Hovedlinjer og spenningsfelt i diakonifeltet i dag

Studieemnet tar utgangspunkt i en historisk og dagsaktuell vandring, fra Grønland T-banestasjon og inn i kjerneområdet for norsk diakoni, spesielt slik den utviklet seg etter at Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon slo rot her på slutten av 1800-tallet. I en vandring mellom asyl og gatehospital, fyrlys og feltpleie, slumstasjon, heim og herberge, reflekteres det over diakoniens begrunnelse og motivasjon, kirkelig og offentlig omsorgshistorie, og aktuelle utfordringer i et moderne og komplekst samfunn. Med praktisk virkelighet som utgangspunkt, hentes teoretiske perspektivene fra teologi, etikk og historie i en drøfting av trosbasert omsorg i dag.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap om diakoniens etiske og teologiske forutsetninger og historiske hovedlinjer. Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om forutsetninger knyttet til trosbasert omsorgsarbeid i dag, og være i stand til å gjøre rede for og drøfte problemstillinger knyttet til disse temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk arbeidskrav:
To oppgaver på ca. 1200 ord.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6-timers skriftlig prøve med tilsyn.

Hjelpemidler

Som norsk bibelutgave tillates Det norske Bibelselskaps oversettelser av 1978/1985 eller 2011, eventuelt også selskapets oversettelse av 1930, eller utgaven Bibelen - Den hellige skrift, (utgitt av Norsk Bibel), 1988-utgaven eller senere.

Ved eksamen er det kun anledning til å bruke standardutgaver av disse biblene, ikke studiebibler.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter