Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med kurset er (1) at studentene skal utvikle et grunnlag for vitenskapelig tenkning og arbeidsformer. Det legges vekt på fenomenologiske, kjønnsteoretiske og samfunsvitenskapelige tilnærmningsmåter som inngang til fortolkning av ulike kunnskapssyn innen helse- og sosialfag. Emnet tar opp vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til lesning og fortolkning av tekst på den ene siden og erfaring som kunnskapskilde på den andre siden.


Studentene skal (2) skaffe seg en oversikt over aktuelle metoder for datasamling og databehandling og analyse som kan anvendes innen studiet profesjonsetikk og diakoni. Og vil få innblik i komplekse etiske problemstillinger knyttet til ulike teorier og metoder innen forskning.

Hva lærer du?

Ved avslutningen av studiet skal studentene ha kjennskap til og være i stand til å skelne mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiver i studiet av profesjonsetikk og diakoni. Studentene skal lære å identifisere ulike kunnskapssyn, og å kritisk kunne drøfte hva slags kunnskap tekst og erfaring kan gi.
Gjennom emnet lærer studentene å kjenne aktuelle kvalitative forskningsmetoder og settes i stand til å treffe informert valg om metode når prosjektskissen for masteroppgaqven skal leveres (normalt det påfølgende semester).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet har mappe-evaluering.

Mappa skal inneholde to pensuminnledninger (hver på 1500 ord) som har vært lagt fram til drøfting i plenum, samt ett pensumbasert temaessay (3000 ord).

Alle mappeoppgaver skal dateres. Ved evaluering vektes pensum-innledningerne med 25% hver og essayet med 50%. Det gis én samlet karakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter