KRIS1003 – Etikk og livstolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen politikk og kultur. Den kristne tradisjon brytes i vår tid mot moderne tenkemåter og livsformer, og disse brytningene står sentralt i arbeidet med spørsmålet om hva kristendom er. Historien viser at spørsmålet ikke kan besvares uavhengig av tid og sted. Det samlende perspektivet består i å se kristendommen og dens sentrale forestillinger som en tolkning av hva det nå vil si å være menneske.

Universell utforming

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet utvikler fakultetet noen tilbud og tjenester etter prinsipper om universell utforming. Fra høsten 2006 har vi tilbudt dette emnet universelt utformet, og det betyr at vi har tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis vil pensumlitteraturen tilbys som data- og lydfiler, og forelesningene sendes over nettradio med mulighet for respons i vårt virtuelle klasserom på Fronter. Dette prosjektet er del av Det teologiske fakultets satsning på fleksibel læring og et inkluderende læringsmiljø.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskap om kristendommens trosinnhold og etikk, historisk og i vår egen tid, samt forutsetninger for å forstå sentrale trekk ved brytningen mellom kristne tradisjoner og samtidas utfordringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter:

1) Innlevering av ett essay på 2000 ord. Gruppeundervisningen har obligatorisk fremmøte.Studenter som vil få for lavt fremmøte (mer enn 1 fravær), må ta kontakt med gruppelærer for å gjøre avtale om annen obligatorisk aktivitet som kan kompensere for manglende deltagelse. Studenter med mer enn 2 fravær vil ikke få godkjent deltagelse på gruppeundervisningen. Gruppeundervisningen i dette emnet baserer seg på stor grad av aktivitet fra studentenenes side i de diskusjoner som gruppene legger opp til.

2) Midveisevaluering av emnet. Emnet midveisevalueres i løpet av semesteret. Studenter som ikke deltar på evalueringen, mister retten til å gå opp til eksamen.

Eksamen

Forberedt 6-timers skriftlig prøve med tilsyn. Oppgavetekstene legges ut i Fronter 2 virkedager før eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er obligatorisk i årsenheten i kristendom og i 80-gruppen i kristendom som inngår i bachelorprogrammene Teologi og kristendom, Kultur- og idéstudier (studieretning kristendom) og Antikk kultur og klassisk tradisjon (Fordypningsgruppe i kristendom).

Emnet inngår også i bl.a. kristendomsfordypningen i programmet for religionsstudier (bachelor) og kan brukes i Lektor- og adjunktprogrammet (studieretning religion og etikk).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter