Dette emnet er nedlagt

KRIS2101 – Kjønn, hermeneutikk og teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i hvordan kjønn konstrueres og utfordres i kristen religion og tradisjon. Kurset tar utgangspunkt i tekster om mennesket som skapt i Guds bilde, imago dei. Dette er et sentralt motiv i teologien og en viktig forutsetning både for gudstalen og for antropologien. Samtidig er imago dei blitt tolket dithen at både relasjonen mellom mennesker og i forhold til Gud er kjønnet, hierarkisk og naturlig. Slike tolkninger har fått stor betydning for kjønnsmodeller og gudsbilder i vestlige kultur mer alment. I kurset vil forholdet mellom slike tradisjoner og tolkningen av dem analyseres utfra et kritisk kjønnsperspektiv.

Hva lærer du?

Studentene skal opparbeide kritisk kunnskap om et sentralt teologisk begrep og utvikle analytiske redskaper til på egen hånd å kunne synliggjøre og drøfte kjønn i en teologisk såvel som i en allmenn kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter et religion/kristendomsemne eller et kjønnsemne på 1000-nivå. Kurset inngår i to program, både studieprogram i tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning (allmennlinjen) på SKK og i program for teologi, religion og kristendomsstudier ved Det teologiske fakultet. Kurset kan også tas som valgfritt emne på 2000 nivå av alle studenter ved UiO. For de som er opptatt ved SKK eller TF og som ønsker fordypning i kjønn og teologi gjennom å skrive semesteroppgave, er det en fordel at emnet tas når studenten er i sitt avsluttende semester. Disse studentene må ta kurset parallelt med TFs “Integreringsmodul i kjønn og teologi” slik at begge kursene tilsammen gir 20 stp.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse og noe kjennskap til feministisk teori. Det er en fordel at studenten har elementære forkunnskaper om kristen religion.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Ved færre enn fem studenter vil kurset gå som seminar.

Obligatorisk arbeidskrav: Det forutsettes aktiv deltagelse gjennom hele kurset med to obligatoriske fremlegg.

Eksamen

3-dagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble gitt siste gang våren 2007. Emnet blir gitt som TEOL2101 – Kjønn og teologi (nedlagt) fra våren 2008.

Eksamen

Siste gang våren 2007.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Kontakt

TF-infosenter