Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med emnet er (1) å gi en forståelse av kristendomsstudienes faglige egenart og av de vitenskapsteoretiske perspektiv som er aktuelle for dette fagets forskjellige deldisipliner og konkrete utforminger. Ut fra forståelsen av kristendomsstudier som et kulturfag legges det vekt på estetiske og litterære perspektiver, og på språk, hermeneutikk og historie. Et særlig fokus ligger på resepsjon og resepsjonsteori, hva enten det gjelder tekster, bilder eller begivenheter.


Emnet gir også (2) oversikt over forskningsmetoder som kan anvendes innen kristendomsstudienes deldisipliner, både de tekstbaserte, historiske og normative, samt i tverrfaglige studier der kristendom eller teologi er den ene part.

Hva lærer du?

Et gjennomført emne vil gi kjennskap til fagets egenart, dets typiske problemstillinger og de vitenskapsteoretiske perspektiv som kan anlegges på det. Det gir forutsetninger for å identifisere og drøfte faglige utfordringer av teoretisk og metodisk art. Emnet gir også kjennskap til et vidt tilfang av forskningsmetoder og gjør det mulig å treffe informerte valg om problemstilling, materiale og metode når det skal utarbeides en prosjektskisse for egen masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenten må være tatt opp til masterprogram i kristendomsstudier.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer ved UiO kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning på minst 80 studiepoeng i kristendomsstudier eller tilsvarende

Undervisning

Seminarundervisning.

Obligatorisk aktivitet:
To pensum-innledninger (hver på ca 1500 ord) som skal legges fram til drøfting i plenum.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet har mappe-evaluering.

Mappa skal inneholde to pensum-innledninger (hver på 1500 ord) som har vært lagt fram til drøfting i plenum, samt ett pensumbasert tema-essay (3000 ord).

Alle mappeoppgaver skal dateres. Ved evaluering vektes pensum-innledningerne med 25% hver og essayet med 50%. Det gis én samlet karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter