Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet skal fortrinnsvis tas samme semester som LES 4210 Veiledet praksis. Læringsmål og undervisning er knyttet både til tematisk kunnskap og til formative prosesser hos den enkelte student.  Tematisk vil emnet inkludere profesjonsetikk relatert til samtale- og lederskapspraksis, presentasjon av tolkningsverktøy for praksiserfaringer, praksisteori, og casebasert kunnskap fra omsorgsarbeid ved institusjoner. Perspektivene i emnet er til sammen både tverrfaglige, tros-og livssynsplurale og flerkulturelle. En del av emnet består i praktisk samtaletrening i team med veiledning og refleksjon over egen rolle og rolleutførelse. Før praksis arbeides det med praksisforberedelse, etter praksis med case hentet fra praksisperioden.

Hva lærer du?

Læringsmålene på emnet er knyttet til kunnskaper om samtalepraksis, chaplaincy og lederskap i tros- og livssynsorganisasjoner der etikk og institusjonskunnskap er sentrale. Emnet har også formative læringsmål der studentene skal lære å kvalitetssikre og forstå egen samtalevirksomhet gjennom observasjon, øvelse og refleksjon over egen og andres praksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet inngår i masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LES4230 – Praksis og praksisfortolkning

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert og foregår i en to-dagers og to en-dagers bolker. Opplegget blir variert med forelesninger, miniseminarer og samtaleøvelser i team. Før praksis er det forberedelse til praksisperioden som er i fokus, mens etter praksis arbeider vi systematisk med praksiserfaringer.

Obligatorisk aktivitet

Det er obligatorisk undervisning med en maksgrense på 20% fravær for å få kurset godkjent.

Underveis i kurset skal studentene levere følgende arbeidskrav:

Refleksjonsstarter (etter en nærmere angitt mal)

Tematisk drøfting av et sentralt perspektiv i emnet i lys av pensum: etikk, praksisteori, ‘chaplaincy’, casebasert kunnskap fra en institusjon eller et annet perspektiv som avtales med emneansvarlig. (2000 – 2500 ord)

Eksamen

Emne har mappeeksamen med mappesamtale.

Mappen skal inneholde:

Refleksjonsstarter.

Tematisk drøfting av et sentralt perspektiv i emnet i lys av pensum: etikk, praksisteori, ‘chaplaincy’, casebasert kunnskap fra en institusjon eller et annet perspektiv som avtales med emneansvarlig. (2000 – 2500 ord).

Et temaessay der studenten kritisk drøfter egen samtalepraksis med eksempler fra praksisperioden og i lys av pensum (3000- 3500 ord).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

TF-infosenter