Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for dette kurset er å gi innsikt i ulike aspekter ved Koranen som historisk tekst og som konstituerende tekst for islam som religion og kultur. Emnet tar opp de ulike funksjonene og betydningene koranteksten har hatt og har i og utenfor islamske tradisjoner.

Emnet vil gi innsikt i etableringen av koranteksten og tekstens historie og overlevering. Sentrale tema blir også tekstens struktur og oppbygning, språk og litterære form.

Videre vil emnet gi et overblikk over korantekstens innhold, og gå inngående inn i enkelte utdrag og tematikker i teksten.

Endelig tar kurset for seg tolkningstradisjoner og resepsjon av koranteksten. Det presenteres ulike lesestrategier og måter å analysere koranteksten på. Studentene skal også selv reflektere over egen og andres lesning av koranteksten.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Emnet skal gi kunnskap om Koranens form, innhold og resepsjonshistorie.

Du skal opparbeide en innsikt i tolkningsmetoder, og ulike historiske og nåtidige trender i korantolkningen.

Du skal få en kjennskap til og oversikt over historiske og nåtidige koranstudier.

 

Ferdigheter:

Du skal kunne reflektere over sentrale problemstillinger knyttet til koranstudier.

Du skal kunne identifisere filologiske, teologiske og ideologiske grunnlag for tolkning og tolkningsmangfold historisk og i dag.

Du skal kunne utvikle metoder for selvstendig arbeid med koranteksten og/eller oversettelse av koranteksten, og bli i stand til å lese, analysere og reflektere over den.

Du skal utvikle ferdigheter i akademisk lesing, argumentasjon og skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på cand. theol. programmet må ha avlagt emner tilsvarende bachelorgrad i teologi for å få opptak til emnet.

Det kan innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med annen relevant faglig bakgrunn innenfor religionsstudier. Det kreves at studenten på forhånd har bachelorgrad eller tilsvarende, og at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo, f eks. som kvalifisert til enkeltemnestudent på bachelornivå. Kortfattet søknad sendes info@teologi.uio.no. Vennligst oppgi fødsels- og personnummer og fagbakgrunn. Dokumentasjon vil bli etterlyst. Søknad om å ta emnet som enkeltemne må foreligge senest to uker før frist for melding til undervisning og eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør være fortrolige med islamske grunnbegreper og ha elementær kjennskap til islams historie og til Koranen.

Kurset forutsetter ikke språkferdigheter i arabisk, men de studentene som har slike ferdigheter kan få anledning til å arbeide med arabiskspråklige kilder.

Undervisning

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

Innlevering av refleksjonsnotat på ca.1000 ord over avtalt pensumtekst med muntlig fremlegg og respons fra medstudent.

Innlevering av refleksjonsnotat på ca. 1000 ord med utgangspunkt i en avtalt korantekst og med godkjent støttelitteratur (selvvalgt pensum), samt eventuelt muntlig fremlegg.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter