Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koranen er en mangfoldig tekst og en tekst som er resitert, reflektert over, tolket og diskutert gjennom halvannet årtusen. Målet for dette kurset er å gi innsikt i ulike aspekter ved Koranen som historisk tekst, som levende tradisjon og som konstituerende tekst for islam som religion og kultur. Vi tar opp korantekstens ulike funksjoner, betydninger og resepsjon både i og utenfor islamske tradisjoner.

Sentrale tema er tekstens historie og overlevering, struktur og oppbygning, språk og litterær form. Vi får et overblikk over innholdet i Koranen, og går mer inngående inn i enkelte utdrag og tematikker.
Kurset tar for seg tolkningsmetoder og tolkningstradisjoner, og gir en oversikt over ulike historiske og samtidige trender innenfor korantolkning, inkludert oversettelse.

Vi diskuterer ulike lesestrategier, og studentene skal også selv reflektere over egen og andres lesning av koranteksten.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Emnet skal gi kunnskap om Koranens form, innhold og resepsjonshistorie.

Du skal opparbeide en innsikt i tolkningsmetoder, og ulike historiske og nåtidige trender i korantolkningen.

Du skal få en kjennskap til og oversikt over historiske og nåtidige koranstudier.

 

Ferdigheter:

Du skal kunne reflektere over sentrale problemstillinger knyttet til koranstudier.

Du skal kunne identifisere filologiske, teologiske og ideologiske grunnlag for tolkning og tolkningsmangfold historisk og i dag.

Du skal kunne utvikle metoder for selvstendig arbeid med koranteksten og/eller oversettelse av koranteksten, og bli i stand til å lese, analysere og reflektere over den.

Du skal utvikle ferdigheter i akademisk lesing, argumentasjon og skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på masternivå på profesjonsstudiet i teologi og lektorprogrammet kan søke om plass på undervisning ved å sende e-post til info@teologi.uio.no.

Ved ledig kapasitet på emnet, kan det innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med faglig relevant bakgrunn (studier/praksis) og bachelorgrad/tilsvarende utdanning. Det kreves også at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo, f. eks. kvalifisert som enkeltemnestudent på bachelornivå. Du kan melde din interesse ved å fylle ut og sende inn nettskjema for interesseregistrering til RESA4217 innen fristen 15. desember. Denne interesseregistering blir behandlet som en søknad om opptak til emnet, dersom det er ledig kapasitet, jf. mer informasjon på nettskjemaet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør være fortrolige med islamske grunnbegreper og ha elementær kjennskap til islams historie og til Koranen.

Kurset forutsetter ikke språkferdigheter i arabisk, men de studentene som har slike ferdigheter kan få anledning til å arbeide med arabiskspråklige kilder.

Undervisning

Forelesninger/seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

Innlevering av refleksjonsnotat på ca.1200 ord over avtalt pensumtekst, samt muntlig fremlegg, respons fra medstudent og diskusjon.         

Innlevering av refleksjonsnotat på ca. 1200 ord med utgangspunkt i en gitt korantekst og med et utvalg støttelitteratur (egen liste), samt muntlig fremlegg, respons fra medstudent og diskusjon.            

Aktiv deltagelse i undervisningen. Respons på medstudenters arbeid.

 

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen ca. 4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Høst 2018

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter