Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Begrepet protestantisme brukes i moderne dagligtale for å beskrive en bestemt religiøs og kulturell tradisjon som har preget især Nord-Europa siden tidlig nytid, med utløpere til alle verdensdeler via utvandring, kolonialisme og misjon. Begrepet omfatter mer enn det lutherske (som har preget Norge), og kan være en god innfallsvinkel for å sette den lutherske religionsformen i perspektiv: luthersk kristendom er en egen variant av religionstypen protestantisme.

Emnet gir en bred innføring i protestantisk religion både i et historisk og et aktuelt perspektiv: fra starten ved det store religionsskiftet i Europa på 1500-tallet, via differensiering og transformasjon av protestantiske tradisjoner både i Norge og i Europa gjennom de følgende århundrer, fram til moderne protestantisme med forankring like mye utenfor som i Europa.

Tradisjonelt har historien om protestantismen handlet mye om teologi og om forholdet mellom staten og religionen. Slike temaer har en betydelig plass også i dette emnet, men de suppleres med flere andre viktige problemstillinger:

  • Hvordan har protestantismen kommet til utrykk som religion: Hvordan så (og ser) protestantisk gudsdyrkelse og liturgi ut i praksis, hva har preget protestantismens estetikk, hva slags forbilder for et rett liv preget protestantene etter at hele helgenkulturen var blitt avvist?
  • Hvordan bidro protestantismen til utformingen av en ny type fattigomsorg og senere til utformingen av den moderne velferdsstaten i Nord-Europa?
  • Hva er forholdet mellom protestantisk religionskritikk og sekularisering, og hvorfor hører tidligere protestantiske kjerneområder i Mellomeuropa nå til blant områdene med særlig lav religiøs oppslutning?
  • Hva er bakgrunnen for den sterke veksten i karismatiske varianter av protestantisme utenfor Europa de siste tiårene?

Fokus er hele tiden mer på sentrale sider og fellestrekk ved den protestantiske tradisjon enn på mangfoldet av lokale og regionale variasjoner.

Hva lærer du?

  • Studentene skal ha omfattende historisk og aktuell kunnskap om protestantismen og dens hovedretninger (luthersk og reformert).
  • De skal være i stand til å finne fram til og arbeide historisk kritisk med ulike typer tekst- og billedmateriale fra eldre og nyere protestantisme, og kunne anlegge ulike historiske og aktuelle tolkningsperspektiver på dette materialet.
  • De skal også kunne vise en kritisk reflektert holdning til bredden av materiale som blir gjennomgått i studieemnet, slik at de kan gjøre fleksibel bruk av det i aktuelle religions- og samfunnsdiskusjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenten må være tatt opp til profesjonsstudiet i teologi (cand. theol. programmet).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning på minst 80 studiepoeng i teologi, kristendomsstudier eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Emnet beslaglegger hele semestret fulltid og det omfatter en rekke arrangementer, kurs, seminarer og ekskursjon.

Obligatorisk aktivitet

Fire presentasjoner og/eller innleveringer inngår som arbeidskrav i kurset og må være bestått for at kurset kan godkjennes.

Presentasjonene/innleveringene inngår som del av en mappe som blir gjenstand for vurdering ved slutten av semesteret. Studentene må være til stede på minimum 80% av undervisningen samt delta på ekskursjoner for at kurset kan godkjennes.

 

Eksamen

Emnet har mappeinnlevering og muntlig eksamen.

Mappen skal inneholde to av de fire obligatoriske innleveringene samt en semesteroppgave på ca. 5000 ord knyttet til spesialpensum.

Det gis en egen karakter på de skriftlige innleveringene, og en egen karakter på muntlig eksamen med hovedvekt på fellespensum. Den skriftlige og den muntlige delen av eksamen teller likt ved utregning av endelig karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2016

Undervises siste gang høsten 2016. Vil bli erstattet av TEOL4001.

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter