TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2020 grunnet Covid-19:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av fem dagers hjemmeeksamen.

 

TEOL 4150 gir en fordypning i systematisk teologi. Gjennom religionsfilosofiske tekster reises grunnleggende spørsmål om kristendommens sannhet, filosofisk antropologi og forståelsen av gudsbegrepet i vår tid. Studentene kan fordype seg i noen helt sentrale problemstillinger fra idehistorien, som fortolkes og drøftes ved hjelp av fenomenologi, erkjennelsesteori, metafysikk og språkfilosofi. I denne delen av faget legges det også vekt på religionskritikk, kjønnsteori og religionsteologi.

I dogmatikken vektlegges både klassiske og aktuelle problemstillinger knyttet til tro, håp og kjærlighet. Studentene får anledning til å fordype seg i sentrale kristne lærespørsmål som skapelse og antropologi, kristologi og pneumatologi, eskatologi, synd og frelse, død og oppstandelse. Det blir også anledning til å drøfte kirkeforståelse, sakraments- og embetsteologi innenfor en økumenisk ramme.

Hva lærer du?

  •  å fortolke teologiske tekster på en kritisk, konstruktiv og faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  •  å diskutere grunnleggende religionsfilosofiske spørsmål ut fra ulike filosofiske tradisjoner og tekster
  •  å få oversikt og innsikt i sentrale spørsmål innenfor den kristne læretradisjon og formulere en aktuell teologisk posisjon til disse spørsmålene
  •  å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor dogmatikk og religionsfilosofi

 

Faget er relevant for alle som skal jobbe som prest, forsker, lærer, diakon, trosopplærer eller andre yrker som forutsetter teologisk spisskompetanse. Det vil også være relevant for alle som av andre grunner vil fordype seg i kristen tradisjon, i kristendommens intellektuelle problemstillinger og i spørsmålet om hvordan kristen tro i dag kan artikuleres i kirke og samfunn. Oppsatt pensum er felles, men det vil også bli foreslått flere supplerende tekster til videre fordypning i løpet av semesteret.

 

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning på minst 80 studiepoeng i teologi, kristendomsstudier eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av seminar.

Obligatorisk aktivitet

To muntlige presentasjoner som så leveres skriftlig, hvert på 2000 ord.

Studentene må være til stede på minimum 80% av undervisningen for at kurset skal godkjennes

Eksamen

Endringer på emnet våren 2020 grunnet Covid-19:

Det vil ikke bli avholdt muntlig eksamen dette semesteret. Karakteren fastsettes på bakgrunn av fem dagers hjemmeeksamen.

 

Opprinnelig eksamensform:

Emnet har fem dagers hjemmeeksamen på 3000-4000 ord og muntlig eksamen. Begge deler må være bestått. Den skriftlige og den muntlige delen av eksamen teller likt ved utregning av endelig karakter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2020.

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter