Dette emnet er nedlagt

TEOL4402 – Etikk og hermeneutikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dreier seg om tolkning, i tanke- så vel som i handlingsmessig sammenheng. Emnet er organisert i to deler. Den første har et tyngdepunkt i allmenn hermeneutikk, språk- og kommunikasjonsteori og munner ut i et eksempel på teologisk tolkningspraksis der bibeltolkning står sentralt. Emnets andre del er mer direkte knyttet til handlingssfæren, til etisk teori og til tolkning av normer og situasjoner.

Hva lærer du?

Allmenn og teologisk teori om tolkning og etikk, samt ferdigheter i kritisk bruk av teoriene med henblikk på både tanke- og handlingsmessige utfordringer.

Opptak og adgangsregulering

Det kan innvilges enkelteemneopptak til emnet for søkere med relevant faglig bakgrunn. Kortfattet søknad sendes info@teologi.uio.no. Vennligst oppgi fødsel- og personnummer og fagbakgrunn. Søknad må foreligge i rimelig tid før fristen for semesterregistrering 1. februar/1.september.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med 80-gruppe i kristendom eller tilsvarende.

Undervisning

Seminar, forelesninger og gruppediskusjoner.

Obligatorisk arbeidskrav: To muntlige fremlegg, ett fra hver av emnets deler, som presenteres i plenum (omfang 10-15 min.).

Eksamen

Semesteroppgave med et omfang på 3000 - 4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er obligatorisk i Cand.theol.-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter