TFF2002 – Skjønnlitteratur og teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil presentere og gi eksempel på teologiske lesingar av ulike formar for skjønnlitteratur. Emnet vil vise korleis teologar har forholdt seg til litterære tekstar og også korleis teologar har blitt framstilt i litteraturen i tidlegare tider. Hovudvekta vil ligge på lesingar av nokre klassiske litterære tekstar og eit utval frå nyare norsk litteratur.

Leiande spørsmål gjennom det heile vil vere korleis dei litterære tekstane presenterer religiøse tematikkar og  også kva innsikter skjønnlitteratur kan gi til forskjell frå teologiske fagtekstar.

Ein sentral tematikk i emnet er ein gjennomgang av dei ulike måtane bibelske tekstar og forteljingar blir brukt og gjenbrukt i litteraturen. Ulike litterære Jesus-framstillingar vil i den samanhengen bli presentert og samanlikna med kvarandre

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om det aktuelle forholdet mellom teologi og skjønnlitteratur. Etter at emnet er fullført skal studenten vere i stand til å gjenkjenne og tolke litterære tekstar med teologisk relevans og også til å gjere bruk av slike tekstar i undervisning og formidling.

Studiet skal gi hermeneutisk kompetanse og innsikt. Emnet skal også gjere studenten i stand til å identifisere og beskrive ulike sentrale litterære grep og skrivemåtar.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Obligatorisk aktivitet

To munnlege framlegg.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappeinnlevering. Mappen skal inneholde to oppgaver hver på 1000 ord, samt en oppgave på 2000 ord.

Ved bedømmelsen vil alle besvarelsene telle likt. Det gis én samlet karakter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter