Dette emnet er nedlagt

RDID4012 – Matematikk i skole og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på fagdidatiske problemstillinger knyttet til elevers læring av matematikk og lærerens tilrettelegging for læring av matematikk i skolen.

Emnet fokuserer også på matematikkens rolle i samfunnet, både historisk og nåtidig.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å tilrettelegge matematikkfaget i skolen. Med dette forstås ferdighet i å kombinere allmenndidaktisk og fagdidaktisk teori, forskning/forskningsformidling og praktisk anvendelse i skole.

Forståelse og kritisk refleksjon over fagets formidling og plass i skolen vil være en sentral målsetting med emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet bygger på en godkjent emnegruppe i realfag (matematikk eller ett eller flere av naturfagene) i et omfang av 80 studiepoeng. Faglig bygger det på matematikkdidatikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Studenter som har tatt opp på lektor - og adjunktprogrammet (LAP) har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter en godkjent emnegruppe i realfag i et omfang av 80 studiepoeng.

Undervisning

Kan organiseres i deler av et semester eller over ete helt semester.

Varierte undervisningsformer: Forelesninger og studentframlegginger, begge kombinert med samtaler evt. andre former.

Emnet inngår som obligatorisk komponent i lektorprogrammets masterspesialsiering i realfagdidaktikk og kan evt. inngå i andre masterprogrammer etter godkjenning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studiekrav/Obligatorisk komponent

  • Det utarbeides presiseringer for studiekrav til emnet. Studiekravene formidles til søker som har fått opptak på emnet ved studiestart.
  • Alle studiekrav skal være gjennomført og godkjent før avsluttende prøve i emnet.

Eksamen

  • Måloppnåelse evalueres ved individuell muntlig eksamen.
  • Mappetekstene og pensum danner grunnlag for samtale og eksaminasjon.
  • Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, med A som beste karakter og F for ikke-bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Forutsetter minst 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Eksamen tilbys våren 2017, høsten 2017 og for siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo