RELDID4090 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En individuell eller gruppebasert masteroppgave innenfor religions - og etikkdidaktikk.

Masteroppgaven er en monografi. Den utgjør et selvstendig forskningsarbeid hvor studenten gir en drøfting av et avgrenset religionsdidaktisk eller etikkdidaktisk emne.

Masteroppgaven kan innbefatte et avgrenset empirisk forskningsarbeid (eksempelvis intervju med lærer, observasjon av undervisning, eller analyse av skriftlige kilder) eller det kan innebære en systematisering og drøfting av allerede eksisterende vitenskapelig litteratur.

Retningslinjer for masteroppgave

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi dypere innsikt i vitenskapelig arbeid med religionsfaglige og/eller etikkfaglige problemstillinger og/eller problemstillinger som knytter seg til religions - og etikkundervisning.

Arbeidet skal gi studenten et grunnlag for selvstendig arbeid med religions - og etikkdidaktiske spørsmål på et faglig høyt nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til programspesialiseringen i Lektorprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterspesialiseringen i Lektorprogrammet innenfor religions - og etikkdidaktikk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på de øvrige emnene i programspesialiseringen, se emnegruppen.

Undervisning

Det gis inntil 8 timer veiledning enten individuelt eller i gruppe (for studenter som skriver masteroppgave sammen). En veiledningsavtale som er forpliktende for begge parter fylles ut i forkant og leveres instituttet.

  • Veiledningsavtale Avtalen leveres senest 1. februar (for oppstart i vårsemesteret) og 1. september (for høstsemesteret) til ILS.
  • Retningslinjer for masteroppgave Her finner du viktig formalia du må forholde deg til i skriving og innleveringa av masteroppgaven.

Oversikt over ferdige masteroppgaver i religions - og etikkdidaktikk

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Masteroppgaven blir vurdert av en kommisjon som består av to sensorer, hvorav minst en er ekstern. Veileder kan ikke være en av disse. Hovedveileder skal delta i sensurmøtet, og er pliktig til å gi kommisjonen informasjon som kan ha betydning for sensuren. Dette kan for eksempel være opplysninger om kandidatens arbeid, eller føringer som veileder har lagt på kandidaten. Veileder deltar ikke i karakterfastsettelsen. Kommisjonen skal i fellesskap komme fram til enighet om karakteren. Ved eventuell uenighet oppnevnes en ny kommisjon.

Det anvendes en gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven både i DUO og i Inspera. Les mer om innlevering i DUO

Forsinket innlevering av oppgaven

Om du vet du ikke blir ferdig med masteroppgaven innen normert tid må du huske å trekke deg fra eksamen før trekkfristen for emnet. Trekkfristen står på emnets semesterside; dette for ikke å bruke opp et av dine tre eksamensforsøk. I tillegg må du søke om utvidelse av studieretten din. Søknaden finner du her:

Søknad om utvidet studierett

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning skjer fortløpende

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrist i vårsemesteret er 15. februar og 1. juni.

Innleveringsfrist i høstsemesteret er 15. september og 1. desember.

OBS: Emnet legges ned etter våren 2020. Siste mulighet for å levere masteroppgaven er våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk