UTLED4081 – Masteroppgaven - forberedende arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentenes temaer for masteroppgaver diskuteres og utvikles i lys av aktuelle forskningsstrategier og metodologier.

Det gis øvelse og veiledning knyttet til

  • formulering av problemstilling
  • vurdering og valg av metode
  • planlegging og gjennomføring av undersøkelser
  • sortering og analyse av data
  • faser og kvalitetskrav i forskningen

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal utvikle kunnskap og forståelse for hvilke krav som stilles til et vitenskapelig arbeid, slik at de kan utvikle et design for egen masteoppgave.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en obligatorisk del innenfor Masterprogrammet i utdanningsledelse.

Emnet har opptak en gang pr. år med søknadsfrist 15. oktober. For mer informasjon om opptak og adgangsregulering se informasjonen om studieprogrammet: Hvordan søke på dette studiet?

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter godkjent eksamen i UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning og UTLED4220 – Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (eller tidligere emner som overlapper 100%) eller tilsvarende kompetanse som godkjennes etter individuell søknad.

Undervisning

Undervisningen på emnet vil bli integrert i seminartilbudet som gis for emnet UTLED4061 – Utdanningsvitenskap, forskningsstrategier og metoder (videreført). Studentene arbeider individuelt eller i grupper med oppgaver som spesifiseres i form av studiekrav. Studiekrav En forutsetning for å gå opp til eksamen er at studentene har gjennomført studiekravene. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved oppstart av emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hver student skal levere en prosjektbeskrivelse med drøfting av metodiske valg knyttet til masteroppgaven.

Hvis noen studenter velger å samarbeide om masteroppgaven, kan de levere felles prosjektbeskrivelse.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo