UTLED4111S – Skolelederutdanning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Skolelederutdanningen består av fem hovedområder: Lederrollen, Elevenes læring og trivsel, Profesjonsfelleskap og samarbeid, Utvikling og endring, og Styring og administrasjon. Utdanningen skal gi deltakerne en plattform av kunnskaper, ferdigheter, og mot og vilje til å søke skolelederstillinger

Hva lærer du?

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal du ha 

 • kjennskap til ulike perspektiver på og modeller for ledelse 
 • forstå betyningen av ledelse for utvikling av et læringsmiljø som gir muliheter og utfordringer for alle elever 
 • ha innsikt i begreper om profesjon og profesjonalitet og profesjonsfellesskapets betydning for skoleutvikling og læring  
 • kunne redegjøre for virkemidler for styring, og for forholdet mellom globale trender, nasjonal styring, kommunal/fylkeskommunal styring og styring på skolenivå  
 • forstå hvordan skolens mandat og innhold gir grunn for lokale prioriteringer, for gode vurderingspraksiser og juridisk skjønn 
 • forstå muligheter og begrensninger knyttet til digitalisering av utdanning

Ferdigheter

Etter fullført emne skal du kunne

 • analysere arbeids- og læringsmiljø på egen arbeidsplass og etablere tiltak for utvikling av et godt skolemiljø 
 • ivareta individer og kollektivet i personalet 
 • forstå og håndtere konflikter 
 • gjennomføre analyser av organisasjonen og kulturen 
 • tolke og analysere skoledata og bruke dette som grunnlag for utvikling
 • bruke digitale redskap for styring og ledelse av skolen

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal du kunne 

 • reflektere over over egen lederrolle og gi og motta tilbakemeldinger
 • inkludere elever og ansatte i skolens arbeid
 • legge til rette for meningsskapende dialoger i profesjonsfellesskapet
 • håndtere balansen mellom administrasjon og faglig ledelse 
 • veilede eller legge til rette for veiledning av personalet

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert og går over tre semestre, i alt 12 samlinger á to dager.

Eksamen

Muntlig eksamen i form av en individuell prøveforelesning

Studiekrav

For å gå opp til eksamen må du tilfredsstille kravene til 80% frammøte på de obligatoriske samlingene, og ha fått godkjent alle arbeidskravene.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Etter avtale

Undervisningsspråk

Norsk