Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Studiet gir en første innføring i grunnleggende temaer i praktisk-pedagogisk utdanning. Det består av forelesninger, seminarvirksomhet og arbeid i små grupper.

Det legges vekt på læring og kunnskap med utgangspunkt i studentens egen læringshistorie: Læringsstrategier, læringsteorier, problematisering av kunnskaps- og læringsbegrepet, læreplaner.

Videre legges det vekt på skolens rolle i samfunnet og på lærerrollen: Skolen i et samfunnsperspektiv, utvikling av skolen i det norske samfunnet og de ideene som ligger til grunn, fags legitimering i skolen, allmenndannelse og danning i et verdi- og etikkperspektiv, lærerrollen i dagens og framtidas skole.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle innsikt i noen grunnleggende spørsmål knyttet til læring og undervisning og skolens rolle i samfunnet. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over egne læringserfaringer, læreforutsetninger og lærerrollen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak til Lektorprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter opptak til Lektorprogrammet som du søker gjennom Samordna opptak.

Anbefalte forkunnskaper

Det stilles store krav til samarbeidsevner. Studentene skal delta i forpliktende samarbeid med medstudenter. Det forventes at studentene ved studiestart har en grunnleggende kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette betyr blant annet at studentene forventes å beherske grunnleggende tekstbehandling og e-post. Se for øvrig informasjon om krav til IKT-kompetanse i den praktisk-pedagogiske utdanningen.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, case-arbeid og skolebesøk/praksis (5 dager). Studiet legger opp til aktiv samhandling mellom studenter og lærere rundt sentrale tema og problemstillinger.

Eksamen

Obligatoriske komponenter:

For å få avlegge eksamen må alle obligatoriske komponenter i studiet være gjennomført og godkjent. Det gjelder:

  • Seminarsamlingene (kan ha inntil 20% fravær)
  • Skrivekurs
  • Praksis (5 dager)
  • Et gruppearbeid

Mot slutten av kurset skal studentene formulere egne, foreløpige læringsmål som blir videreført i den resterende delen av den praktisk-pedagogiske utdanningen (i 6. og 7. semester av lektorprogrammet). De skal også skrive et refleksjonsnotat, som skal brukes i siste del av PPU-studiet.


Eksamen:

Eksamen i ex.paed består av en mappe med to arbeider:

  • Et individuelt arbeid
  • Et refleksjonsnotat

Mappearbeidene vurderes til bestått/ikke bestått. I tvilstilfeller blir en ekstra sensor trukket inn. I vurderingen av arbeidene blir det blant annet lagt vekt på selvstendighet i forhold til fagstoffet, teoriforankring og evnen til å trekke sammenhenger mellom teori og praksis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Kvalitetssikring av UVEXPAED03

Annet

Studenter som tidligere har bestått Ex.fac. anbefales å avlegge full Ex.paed (10 studiepoeng). Alternativet er å få fritak for 5 studiepoeng og avlegge UVEXPAED03B – Ex.paed - innpass (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Eksamen

Vår 2015

Dette er siste frist for å avlegge eksamen i dette emnet.

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

UV-studieinfo