PED1210 – Undervisning og læreprosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i didaktiske overveielser knyttet til sammenhengen mellom læreplanfeltet, undervisning og læreprosesser i utdanningsforløp.

Skolens og utdanningsinstitusjoners kultur og handlemåter er en del av emnets temaer.

Overveielsene vil knyttes til pedagogisk profesjonalitet og innebærer at man er i stand til å kritisk vurdere ulike undervisnings- og læringsprosesser og de kontekster disse foregår innenfor.

Disse undervisnings- og opplæringskontekstene omfatter så vel barn og ungdom, som voksne og vektlegger et flerkulturelt perspektiv.

Et sentralt tema er tilpasset opplæring og undervisningens inkluderende/ekskluderende funksjon.

Spørsmålet om marginalisering enten det er ut fra etnisk bakgrunn, kjønn eller sosial posisjon vil bli belyst.

Etiske overveielser knyttet til profesjonell yrkesutøvelse vil bli drøftet.

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til å kvalifisere studentene til kritisk å vurdere ulike sider ved læreplanen og undervisnings- og læreprosesser, samt de kontekster disse foregår innenfor.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper ut over generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Undervisningen vil til dels være problemorientert og til dels systematisk i sin tilnærming.

Det benyttes varierte arbeids- og vurderingsformer.

Arbeids- og vurderingsformene utgjør en vesentlig del av studiets innhold.

Undervisningen organiseres i basisgrupper.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

Studentene skal i basisgrupper forberede og gi en muntlig presentasjon av en gitt oppgave/ case

Studiekrav (obligatoriske komponenter)

1. Studentene skal i basisgrupper lage et kort notat på maks 5 sider. I dette notatet skal teoretisk stoff knyttet til emnets temaer relateres til praktiske problemstillinger (case). Det kan legges føringer på tekstens utforming med tanke på ulike målgrupper.

2. Studentene skal individuelt utarbeide et notat på maks 5 sider over et gitt tema knyttet til emnets innhold og problemområder.

Frist for arbeidskrav og studiekrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Arbeidskrav og begge studiekrav skal være gjennomført samme semester.


Eksamen:

Arbeidskravet må gjennomføres og godkjennes før studiekravene 1 og 2 kan innleveres. Kun studiekravene 1 og 2 utgjør grunnlaget for karaktersettingen.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?


Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Emnet er obligatorisk for opptak til masterprogram i pedagogikk; studieretning didaktikk og organisasjonslæring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2210.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo